? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest �r�d�o?

Poj�cie �r�d�a i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja �r�d�a napisana w spos�b zrozumia�y.

�r�d�o - w poj�ciu historycznym to wszelkie zachowane �lady dzia�alno�ci ludzkiej z kt�rej mo�emy czerpa� wiedz� o przesz�o�ci cz�owieka. �r�d�a te mo�emy podzieli� na materialne i niematerialne. O niematerialnych mo�na m�wi� je�eli badania historyczne dotycz� legend i obyczaj�w. Materialne �r�d�a to zazwyczaj �r�d�a pisane.

Do pisanych �r�de� nale�� histograficzne (kroniki, roczniki), narracyjne (pami�tniki, kroniki), normatywne, biograficzne, epigraficzne (napisy na �cianach budynk�w). �r�d�a archeologiczne czyli wykopaliskowe (naczynia, budowle, bro�) oraz dzia�a sztuki nale�� r�wnie� do materialnych �r�de� historycznych. Mog� one mie� charakter potencjalny lub efektywny. �r�d�a o charakterze potencjalnym to te, z kt�rych mo�emy wydoby� informacj� przy zastosowaniu okre�lonych metod(przy zastosowaniu odpowiednich metod mo�emy okre�li� rok powstania dzie�a sztuki oraz z jakich surowc�w jest ono wykonane). �r�d�a efektywne to te ,kt�re bezpo�rednio informuj� nas o historii (normatywne dokumenty prawne bezpo�rednio informuj� nas o okresie powstania poniewa� zazwyczaj s� datowane oraz o okre�lonej sytuacji co wyniki z ich tre�ci).

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  segmentacja rynku
instytucja
grafika
�ancuch logistyczny
blog
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.