? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest �egluga Gda�ska?

Poj�cie �eglugi Gda�skiej i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja �eglugi Gda�skiej napisana w spos�b zrozumia�y.

�egluga Gda�ska - najwi�ksz� firm� przewozow� �egludze przybrze�nej ze 100% kapita�em prywatnym, na ci�g�o�ci tradycji „bia�ej floty” od 1946 roku. Oferuje mi�dzynarodowe po��czenia wodolotem z Elbl�ga, Krynicy morskiej i Fromborka do Kaliningradu oraz z Ko�obrzegu, Dar�owa i Ustki na Bornholm. W �egludze krajowej utrzymuje regularne po��czenia po Zatoce Gda�skiej, Zalewie Wi�lanym, a tak�e rejsy spacerowe w Ustce i �ebie.

Oferowane s� r�wnie� rejsy wolnoc�owe z Gda�ska i Gdyni do Ba�tijska oraz z Elbl�ga i Fromborka do Kaliningradu, w czasie kt�rych pasa�erowie mog� korzysta� z r�norodnych form rekreacji na morzu.

�egluga Gda�ska oferuje tak�e wynajem swoich jednostek p�ywaj�cych do organizacji bankiet�w i przyj�� okoliczno�ciowych. Dysponuje r�wnie� w�asn� baz� remontow� przeznaczon� do obs�ugi jednostek p�ywaj�cych.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  SMD
alergia pokarmowa
bilans
dna moczanowa
denotacja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.