? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest zdolno�� prawna?

Poj�cie zdolno�ci prawnej i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja zdolno�ci prawnej napisana w spos�b zrozumia�y.

zdolno�� prawna - zdolno�� bycia podmiotem praw i obowi�zk�w. Wg prawa polskiego osoba fizyczna nabywa zdolno�� prawn� w chwili urodzenia, a ko�czy si� ona z chwil� �mierci lub uznania za zmar�ego. Na zdolno�� prawna nie ma wp�ywu p�e�, rasa, status spo�eczny, narodowo��, wyznanie itp. Niekiedy nabycie zdolno�ci prawnej uzale�nione jest od dodatkowych przes�anek, np. obywatelstwa, wieku (pe�na zdolno�� do czynno�ci prawnej).

Zdolno�� prawna osoby prawnej trwa od chwili jej powstania do chwili likwidacji, np. przedsi�biorstwa.

Zdolno�� do czynno�ci prawnych, zdolno�� osoby do nabywania praw i zaci�gania zobowi�za� za pomoc� czynno�ci prawnych. Wg prawa polskiego pe�n� zdolno�� do czynno�ci prawnych posiada pe�noletnia, nieubezw�asnowolniona osoba fizyczna, natomiast ograniczon� zdolno�� ma osoba ma�oletnia po uko�czeniu 13 roku �ycia lub osoba cz�ciowo ubezw�asnowolniona - osoby te, nie mog� bez zgody opiekuna prawnego, dokonywa� samodzielnie czynno�ci prawnych (rozporz�dzj�cych i zobowi�zuj�cych), z wyj�tkiem um�w dotycz�cych drobnych spraw �ycia codziennego. Osoby ca�kowicie ubezw�asnowolnione i te, kt�re nie uko�czy�y 13 lat pozbawione s� zdolno�ci do czynno�ci prawnych.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  po�yczka
kliki pracownicze
marka produktu
pomoc
latarnia morska
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.