? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest zapalenie op´┐Żucnej?

Poj´┐Żcie zapalenia op´┐Żucnej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja zapalenia op´┐Żucnej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

zapalenie op´┐Żucnej - stan, w kt´┐Żrym dochodzi do zapalenia b´┐Żony, kt´┐Żra otacza nasze p´┐Żuca. B´┐Żona ta nosi oczywi´┐Żcie nazw´┐Ż b´┐Żony op´┐Żucnowej. Zapalenie mo´┐Że mie´┐Ż charakter ostry lub przewlek´┐Ży. Zwykle zapalenie op´┐Żucnej powstaje w wyniku zapalenia p´┐Żuc. Mo´┐Że si´┐Ż jednak pojawi´┐Ż zupe´┐Żnie samoistnie, lub w przypadku powstania zatorowo´┐Żci p´┐Żucnej.

Zapalenie op´┐Żucnej mo´┐Że wyst´┐Żpowa´┐Ż w dw´┐Żch postaciach. Mo´┐Że by´┐Ż to zapalenie suche, w kt´┐Żrym nie pojawiaj´┐Ż si´┐Ż p´┐Żyny, lub zapalenie wysi´┐Żkowe, w kt´┐Żrym p´┐Żyny wyst´┐Żpuj´┐Ż. Zapalenie op´┐Żucnej suche pojawia si´┐Ż zwykle nagle. Dochodzi w´┐Żwczas do bardzo silnego b´┐Żlu, kt´┐Żry zlokalizowany jest w ´┐Żci´┐Żle okre´┐Żlonej cz´┐Żci klatki piersiowej. B´┐Żl ten nasila si´┐Ż przy ka´┐Żdym wdechu oraz przy ruchach klatki piersiowej. Poza b´┐Żlem pojawia si´┐Ż tak´┐Że suchy kaszel, a czasem r´┐Żwnie´┐Ż gor´┐Żczka. Natomiast wysi´┐Żkowe zapalenie p´┐Żuc to skutek ucisku nagromadzonego p´┐Żynu na p´┐Żuca. W jego wyniku mo´┐Że dochodzi´┐Ż do znacznego ograniczenia powierzchni, przez kt´┐Żr´┐Ż nast´┐Żpuje wymiana gazowa, co w konsekwencji staje si´┐Ż przyczyn´┐Ż duszno´┐Żci.

To lekarz powinien stwierdzi´┐Ż, na kt´┐Żry rodzaj zapalenia op´┐Żucnej cierpimy. W tym celu koniecznie musimy zrobi´┐Ż sobie prze´┐Żwietlenie klatki piersiowej, kt´┐Żre pomo´┐Że nam oceni´┐Ż, czy w naszej klatce piersiowej znajduje si´┐Ż p´┐Żyn lub jakie´┐Ż niebezpieczne dla nas zmiany. Ka´┐Żdy rodzaj zapalenia leczy si´┐Ż troszeczk´┐Ż inaczej. Je´┐Żli chorujemy na suche zapalenie, to leczenie polega´┐Ż b´┐Żdzie g´┐Ż´┐Żwnie na stosowaniu ´┐Żrodk´┐Żw o dzia´┐Żaniu przeciwgor´┐Żczkowym oraz przeciwb´┐Żlowym. Je´┐Żeli natomiast cierpimy na drugi rodzaj schorzenia, jakim jest zapalenie wysi´┐Żkowe, to b´┐Żdziemy musieli poddawa´┐Ż si´┐Ż zabiegom ´┐Żci´┐Żgania gromadz´┐Żcego si´┐Ż w naszych p´┐Żucach p´┐Żynu. Taki zabieg polega na tym, ´┐Że znieczulonemu miejscowo pacjentowi wprowadza si´┐Ż do jamy op´┐Żucnowej ig´┐Ż´┐Ż, za pomoc´┐Ż kt´┐Żrej nast´┐Żpuje odci´┐Żganie p´┐Żynu. W trakcie takiego odci´┐Żgania mo´┐Żna pobra´┐Ż nawet litr p´┐Żynnej substancji. Mo´┐Że ona ulega´┐Ż zaka´┐Żeniu, w´┐Żwczas mamy do czynienia z ropniakiem. Musimy wtedy zastosowa´┐Ż leczenie za pomoc´┐Ż bardzo silnych antybiotyk´┐Żw.

Zapaleniom op´┐Żucnej mo´┐Żna zapobiega´┐Ż. W tym celu nale´┐Ży stosowa´┐Ż tak zwan´┐Ż rehabilitacyjn´┐Ż gimnastyk´┐Ż oddechow´┐Ż. Mo´┐Żna te´┐Ż stara´┐Ż si´┐Ż wykonywa´┐Ż g´┐Ż´┐Żbokie, pojedyncze wdechy. Je´┐Żli jednak ju´┐Ż zachorujemy- koniecznie poddajmy jak najszybciej si´┐Ż niezb´┐Żdnemu leczeniu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  partenogeneza
stres
przemys´┐Ż
deflacja
kamica wapniowa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.