? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest zapalenie dzi�se�?

Poj�cie zapalenia dzi�se� i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja zapalenia dzi�se� napisana w spos�b zrozumia�y.

zapalenie dzi�se� - choroba infekcyjna dzi�se�. To do�� powa�na dolegliwo��, poniewa� je�li nie zostanie wyleczona, to mo�e doprowadzi� nawet do zapalenia przyz�bia. Na szcz�cie jest to jedna z naj�atwiej daj�cych si� wyleczy� dolegliwo�ci, kt�re dotykaj� nasz� jam� ustn� i z�by. Jej bezpo�redni� przyczyn� jest p�ytka naz�bna- czyli lepka, mi�kka i bezbarwna warstwa sk�adaj�ca si� z bakterii, kt�ra ustawicznie tworzy si� na naszych z�bach.

P�ytka naz�bna, kt�ra co jaki� czas si� zbiera na naszych z�bach, usuwana jest poprzez codzienne mycie i szczotkowanie z�b�w. Je�li tak si� nie dzieje- zaczyna ona wytwarza� toksyny, kt�re zaczynaj� dra�ni� tkank� naszych dzi�se�. Tak powstaje zapalenie dzi�s�a. Na tym etapie rozwoju choroby mo�na jeszcze co� zaradzi�, a nawet ca�kowicie pozby� si� tej dolegliwo�ci. Je�li jednak nie zainterweniujemy w por�, mo�e doj�� do zapalenia przyz�bia, a w konsekwencji do uszkodzenia z�b�w oraz szcz�ki i �uchwy.

Objawy, kt�re towarzysz� zapaleniu dzi�se� to przede wszystkim zaczerwienienie oraz obrz�k. Poza tym pojawiaj� si� symptomy takie jak bolesno�� uciskowa dzi�se�, krwawienie w trakcie szczotkowania z�b�w. Mo�e r�wnie� dochodzi� do cofania si� dzi�se�, a przez to do ods�oni�cia szyjek z�bowych. Towarzyszy� temu mo�e r�wnie� nieprzyjemny zapach z jamy ustnej oraz wra�enie nieprzyjemnego smaku.

�eby zapobiega� tym i podobnym schorzeniom nale�y odpowiednio dba� o nasz� jam� ustn� i znajduj�ce si� w niej z�by. Co jaki� czas zaleca si� oczyszczanie z�b�w u specjalisty- dentysta bez problemu b�dzie m�g� usun�� kamie� naz�bny. R�wnie� samodzielnie mo�emy dba� o to, by zagro�enie wyst�pienia zapalenia dzi�se� zredukowa� do minimum. Wystarczy dok�adnie czy�ci� z�by po ka�dym posi�ku oraz stosowa� zalecane przez stomatolog�w nici dentystyczne. Je�li ju� pojawi si� zapalenie, to mo�na p�uka� jam� ustn� specjalnym p�ynem. Mo�na r�wnie� stosowa� sprawdzone domowe sposoby na �agodzenie b�lu, kt�ry towarzyszy stanom zapalnym. Mo�na na przyk�ad p�uka� jam� ustn� r�norodnymi naparami. Odpowiednie w takiej sytuacji b�d� napary z sza�wi, kory d�bowej czy rumianku. Stosowa� mo�na ponadto preparaty do smarowania, powsta�e na bazie arniki. Je�li to nie pomo�e- nale�y koniecznie uda� si� do lekarza i podj�� specjalistyczne leczenie. Nauczmy si� dba� o stan naszych z�b�w i dzi�se�.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  pener
koszt alternatywny
patologia
kompas
ja�� spo�eczna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.