? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest zaburzenia rytmu serca?

Poj´┐Żcie zaburze´┐Ż rytmu serca i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja zaburze´┐Ż rytmu serca napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

zaburzenia rytmu serca - (inaczej m´┐Żwi´┐Żc: arytmia) to stan, kt´┐Żry zagra´┐Ża naszemu ´┐Życiu. Polega ona na tym, ´┐Że skurcze mi´┐Żnia sercowego staj´┐Ż si´┐Ż nieregularne. Cz´┐Żstotliwo´┐Ż´┐Ż uderze´┐Ż serca na minut´┐Ż powinna si´┐Ż zawiera´┐Ż w przedziale od sze´┐Ż´┐Żdziesi´┐Żciu do stu uderze´┐Ż. Je´┐Żli jest ich mniej lub wi´┐Żcej- mamy do czynienia z zaburzeniami rytmu serca.

W´┐Żr´┐Żd objaw´┐Żw, kt´┐Żre mog´┐Ż wskazywa´┐Ż na zaburzenia rytmu serca, najcz´┐Żciej wskazuje si´┐Ż uczucia dziwnej pracy serca- zbyt szybkie i cz´┐Żste uderzenia, lub zbyt wolne. Mog´┐Ż si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż pojawia´┐Ż objawy takie jak uczucie duszno´┐Żci, zawroty g´┐Żowy, wymioty, zas´┐Żabni´┐Żcia, utrata przytomno´┐Żci czy odczuwanie b´┐Żlu w okolicach mostku. Je´┐Żli zauwa´┐Żymy u sobie takie objawy- koniecznie powinni´┐Żmy skontaktowa´┐Ż si´┐Ż z lekarzem.

Zaburzenia rytmu serca do´┐Ż´┐Ż ´┐Żatwo mo´┐Żna rozpozna´┐Ż za pomoc´┐Ż podstawowych metod badania. Wystarczy os´┐Żucha´┐Ż serce przy pomocy stetoskopu, lub poprzez badanie t´┐Żtna obwodowego. Jedn´┐Ż z profesjonalnych metod, s´┐Żu´┐Ż´┐Żcych do diagnozowania zaburze´┐Ż rytmu serca, jest elektrokardiogram. Inn´┐Ż metod´┐Ż badania jest przeprowadzenie monitorowania holterowskiego.

Zaburzenia rytmu serca to dolegliwo´┐Ż´┐Ż, na kt´┐Żrej wyst´┐Żpienie nara´┐Żone s´┐Ż osoby, kt´┐Żre choruj´┐Ż na serce oraz choroby uk´┐Żadu kr´┐Ż´┐Żenia. Mog´┐Ż dotkn´┐Ż´┐Ż tak´┐Że tych, kt´┐Żrzy cierpi´┐Ż na chorob´┐Ż niedokrwienn´┐Ż serca, zapalenie mi´┐Żnia sercowego, niedoczynno´┐Ż´┐Ż i nadczynno´┐Ż´┐Ż tarczycy czy kory m´┐Żzgowej itp. To tak´┐Że efekt stosowania niekt´┐Żrych rodzaj´┐Żw lek´┐Żw oraz nadu´┐Żywania alkoholu, kawy czy innych u´┐Żywek. Przyczyn´┐Ż zaburze´┐Ż rytmu serca mo´┐Że sta´┐Ż si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż stres oraz chroniczne zm´┐Żczenie.

Niekt´┐Żrzy lekarze twierdz´┐Ż, ´┐Że arytmia nie jest schorzeniem samym w sobie, a jedynie objawem, kt´┐Żry ´┐Żwiadczy´┐Ż mo´┐Że o wyst´┐Żpowaniu bardzo powa´┐Żnej dolegliwo´┐Żci sercowej. Tak czy inaczej- nie nale´┐Ży jej bagatelizowa´┐Ż i koniecznie wyja´┐Żni´┐Ż przyczyn´┐Ż powstawania zaburze´┐Ż rytmu serca.

Je´┐Żli chodzi o leczenie, to zaburzenia rytmu serca leczy si´┐Ż przewa´┐Żnie lekami antyarytmicznymi. Poza takim leczeniem mo´┐Żna r´┐Żwnie´┐Ż stosowa´┐Ż terapie elektryczno´┐Żci´┐Ż. Cz´┐Żsto konieczne jest po´┐Żo´┐Żenie pacjenta do szpitala, aby tam przeprowadzi´┐Ż seri´┐Ż zabieg´┐Żw, w tym tak´┐Że takie pod narkoz´┐Ż. Nie nale´┐Ży lekcewa´┐Ży´┐Ż ani tego schorzenia ani zabieg´┐Żw, kt´┐Żre powinni´┐Żmy przeprowadzi´┐Ż i jak najszybciej zdecydowa´┐Ż si´┐Ż na nie. Im szybciej podejmiemy leczenie- tym lepiej.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  autorytet
kaszak
inwestycje turystyczne
profil
zapalenie dzi´┐Żse´┐Ż
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.