? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest zaburzenia psychosomatyczne?

Poj´┐Żcie zaburze´┐Ż psychosomatycznych i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja zaburze´┐Ż psychosomatycznych napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

zaburzenia psychosomatyczne - grupa schorze´┐Ż, kt´┐Żre wywo´┐Żywane s´┐Ż przez r´┐Żnorodne czynniki o psychologicznym charakterze. Co ciekawe, jest to zesp´┐Ż schorze´┐Ż, kt´┐Żre- chocia´┐Ż wywo´┐Żywane przez czynniki psychiczne- objawiaj´┐Ż si´┐Ż w spos´┐Żb fizyczny.

Mo´┐Żna powiedzie´┐Ż, ´┐Że zaburzenia psychosomatyczne odzwierciedlaj´┐Ż konflikty emocjonalne, przejawiaj´┐Żce si´┐Ż w osobowo´┐Żci chorej osoby. Nasz organizm reaguje na poszczeg´┐Żlne emocje i to w´┐Ża´┐Żnie dlatego nasza psychika wywiera wp´┐Żyw na poszczeg´┐Żlne procesy fizjologiczne, kt´┐Żre zachodz´┐Ż w naszym organizmie, a w konsekwencji- wp´┐Żywa na ca´┐Ży nasz organizm.

Zasadniczo uwa´┐Ża si´┐Ż, ´┐Że najcz´┐Żstsz´┐Ż przyczyn´┐Ż zaburze´┐Ż psychosomatycznych s´┐Ż emocje, kt´┐Żre chory t´┐Żumi w sobie, oraz stres, kt´┐Żry dzia´┐Ża destruktywnie na ca´┐Ży nasz organizm. Uczucie stresu, po´┐Ż´┐Żczone ze sta´┐Żymi stanami l´┐Żkowymi, mog´┐Ż prowadzi´┐Ż na przyk´┐Żad do zmian w uk´┐Żadzie trawiennym. Co ciekawe, wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż chor´┐Żb, kt´┐Żrych pod´┐Żo´┐Żem s´┐Ż skrywane silne emocje lub stres, mo´┐Żna zasadniczo uzna´┐Ż za zaburzenia psychosomatyczne. Tym samym ci´┐Żko jest jednak okre´┐Żli´┐Ż, kt´┐Żre dok´┐Żadnie choroby nale´┐Ż´┐Ż do grupy tych schorze´┐Ż.

W zakresie chor´┐Żb psychosomatycznych wymienia si´┐Ż przewa´┐Żnie przypad´┐Żo´┐Żci takie jak: choroba wrzodowa uk´┐Żady pokarmowego, choroby uk´┐Żadu kr´┐Ż´┐Żenia, zaburzenia sny, zaburzenia ´┐Żaknienia, nadci´┐Żnienie t´┐Żtnicze, zaburzenia seksualne, tiki nerwowe, oty´┐Żo´┐Ż´┐Ż, r´┐Żnorodne uzale´┐Żnienia a tak´┐Że samob´┐Żjstwa.

Grup´┐Ż, kt´┐Żra najbardziej nara´┐Żona jest na wyst´┐Żpowanie zaburze´┐Ż psychosomatycznych, jest m´┐Żodzie´┐Ż. W grupie tej najcz´┐Żciej dochodzi do zaburze´┐Ż zwi´┐Żzanych z uk´┐Żadem pokarmowym. Stres, kt´┐Żry towarzyszy m´┐Żodym ludziom na przyk´┐Żad w szkole, mo´┐Że sta´┐Ż si´┐Ż przyczyn´┐Ż chor´┐Żb takich jak bulimia czy anoreksja. Mog´┐Ż towarzyszy´┐Ż im dolegliwo´┐Żci takie jak wymioty oraz biegunka. Objawy s´┐Ż zwykle bagatelizowane przez m´┐Żodzie´┐Ż, a co gorsza- przez ich rodzic´┐Żw.
Zaburzenia psychosomatyczne same w sobie nie s´┐Ż same w sobie zagro´┐Żeniem dla naszego ´┐Życia- przynajmniej nie na pocz´┐Żtku. Jednak brak naszej reakcji na takie dolegliwo´┐Żci mo´┐Że doprowadzi´┐Ż do tego, w ich wyniku powstan´┐Ż szkodliwe dla naszego zdrowia zmiany fizjologiczne. Mog´┐Ż one stanowi´┐Ż powa´┐Żne zagro´┐Żenie dla zdrowia oraz ´┐Życia. Zatem je´┐Żli podejrzewamy, ´┐Że mog´┐Ży nas dotkn´┐Ż´┐Ż dolegliwo´┐Żci natury psychosomatycznej- nie bagatelizujmy ich, lecz spr´┐Żbujmy odnale´┐Ż´┐Ż ich przyczyn´┐Ż i wyeliminowa´┐Ż j´┐Ż z naszego ´┐Życia.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  dobra finalne
ocieplenie budynk´┐Żw
socjologia medycyny
stres
bank internetowy
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.