? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest wyp�awek bia�y?

Poj�cie wyp�awka bia�ego i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja wyp�awka bia�ego napisana w spos�b zrozumia�y.

wyp�awek bia�y - �yje w �rodowisku wodnym, wzgl�dnie mocno wilgotnym, pod kamieniami, pod li��mi, kawa�kami drewna. D�ugo�� cia�a oko�o 2,5 cm. Jest sp�aszczony li�ciowato, otoczony rz�skami, w przedniej cz�ci ma zako�czenie t�pe. Jest drapie�nikiem. �ywi si� pierwotniakami i bardzo ma�ymi larwami. Cia�o ma barwy mleczno bia�ej. Koniec cia�a lekko t�powato zako�czony. Cia�o zbudowane jest z wora sk�rno-mi�niowego.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  koszt logistyki
klasyfikacja
gogle
bruzdkowanie
efekt cieplarniany
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.