? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest wp�yw spo�eczny?

Poj�cie wp�ywu spo�ecznego i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja wp�ywu spo�ecznego napisana w spos�b zrozumia�y.

wp�yw spo�eczny - zmiana zachowania spowodowana prawdziwym lub wyobra�onym naciskiem ze strony innych os�b (konformizm, uleg�o��, pos�usze�stwo).

Zagadnienia wp�ywu spo�ecznego:
1. Regu�a wzajemno�ci - kiedy pom�g� nam kto�, ofiarowa� czujemy si� zobowi�zani do rewan�u.
2. Regu�a zaanga�owania i konsekwencji - du�o lepiej jest powiedzie� NIE na pocz�tku, bo im g��biej jeste�my zaanga�owani tym trudniej nam odm�wi�.
3. Regu�a spo�ecznego dowodu s�uszno�ci (konformizm)- �atwo ulegamy opinii, sugestiom innych, gdy zauwa�amy, �e wi�kszo�� ludzi tak post�puje.
4. Regu�a sympatii - w celach manipulacyjnych osoba obdarzana przez nas sympati� ch�6niej nam pomaga i ulega naszemu wp�ywowi.
5. Regu�a autorytetu - bardzo wa�ne, kto m�wi, ni� co m�wi.
6. Regu�a niedost�pno�ci - niedost�pno�� wzmaga atrakcyjno��.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  pas nadbrze�y
baza danych
ballada
turysta
transformator
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.