? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest w�osie� spiralny?

Poj�cie w�o�nia spiralnego i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja w�o�nia spiralnego napisana w spos�b zrozumia�y.

w�osie� spiralny - inaczej trychina. Najgro�niejszy paso�yt z po�r�d nicieni. To drobne, nitkowate nicienie paso�ytuje u cz�owieka, �wi�, szczur�w, ps�w i kot�w. Wielko�� samc�w dochodzi do 1,5 mm d�ugo�ci, samice s� dwukrotnie wi�ksze. W�o�nie wywo�uj� chorob� zwan� trychinoz�.

Rozw�j:
W mi�niach zara�onej trychinoz� �wini lub innych zwierz�t znajduje si� bia�awe wrzecionowate, zwapniane, otorbione cysty, w kt�rych mieszcz� si� larwy w�o�ni. Przy silnym zara�eniu �wini 1 g mi�sa mo�e zawiera� 15 000 cyst w�o�ni. Kiedy cysty dostan� si� wraz z mi�sem do przewodu pokarmowego cz�owieka lub zwierz�cia, zjadaj�cego takie mi�so, w�wczas �cianki cyst rozpuszczaj� si� pod wp�ywem sok�w trawiennych a wyswobodzone larwy wyrastaj� na dojrza�e p�ciowo osobniki. Samce gin� po zap�odnieniu, samice za� rodz� drobniutkie �ywe larwy. Larwy przenikaj� przez �cianki jelita do krwi, z ni� w�druj� po ca�ym ciele, a� dostan� si� do mi�ni pr��kowanych, w kt�rych osiedlaj� si�, skr�cone spiralnie. W�dr�wka larw po ciele cz�owieka oraz osiedlenie si� ich w mi�niach powoduje ci�k� chorob� cz�owieka. Na wskutek wydzielanych przez larwy jod�w wyst�puj�: gor�czka, wymioty, obrz�k twarzy, ropienie spoj�wek, b�l i parali� mi�ni, a w ko�cu cz�sto �mier�. Organizm broni si� wytwarzaj�c z soli wapiennych torebk� wok� zwini�tej spiralnie w mi�niach larwy paso�yta. Powstaje wtedy cysta. Aby m�g� nast�pi� dalszy rozw�j paso�yta, otorbiona trychina, czyli cysta, musi dosta� si� do przewodu pokarmowego nowego �ywiciela. A wi�c cysta, kt�ra znajduje si� w mi�niach zwierz�cia, musi zosta� spo�yta z mi�sem przez cz�owieka lub zwierz�, po czym rozw�j jej, dojrzewanie i rozmna�anie przebiega w podany ju� spos�b. W cyklu rozwojowym w�o�nii rozr�niamy postacie jelitowe, dojrza�e p�ciowo, kt�re �yj� w przewodzie pokarmowym cz�owieka lub zwierz�t, oraz m�odociane formy mi�niowe, osiad�e w mi�niach tych samych �ywicieli. Cz�owiek zara�a si� jedz�c mi�so wieprzowe. Otorbione w�o�nie odznaczaj� si� du�� �ywotno�ci� i odporno�ci� na r�ne czynniki zewn�trzne. Trychina w postaci cysty zachowuje �ywotno�� do 30 lat u cz�owieka, u �wini do 11 lat. Wytrzymuje r�wnie� znaczne wahania temperatury, dlatego kr�tkie gotowanie , w�dzenie, mro�enie mi�sa nie zabija otorbionych w�o�ni.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  kalkulacja wynikowa
plan
statystyka
tuner
DNS
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.