? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest w�asno��?

Poj�cie w�asno�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja w�asno�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

w�asno�� - jest to poj�cie, kt�re ma bardzo szerokie znaczenie i odnosi si� g��wnie do podstawowego prawa rzeczowego cz�owieka, kt�re pozwala mu na zar�wno korzystanie jak i dowolne rozporz�dzanie posiadanymi przez siebie rzeczami. Warunek jaki musi zosta� zachowany m�wi, �e rzecz bezwzgl�dnie musi by� nasz� w�asno�ci�, czyli musi do nas nale�e�- nabyli�my do niej prawa w chwili zakupu lub otrzymania w prezencie lub w wyniku darowizny, czy te� spadku - i nie mog� ni� rozporz�dza� �adne inne osoby poza nami.

Ka�dy kto posiada odpowiednie i potwierdzone uprawnienia do posiadania i korzystania z danych rzeczy, ma prawo do czerpania z nich dochodu lub po�ytku. Doch�d ten mo�e powstawa� w wyniku wypo�yczenia rzeczy, u�yczenia, ale nie zbycia rzeczy. Po�ytki z rzeczy mo�emy podzieli� na naturalne lub cywilne. W wyniku rozporz�dzania rzecz� mo�na si� j� sprzeda�, przenie�� prawo w�asno�ci na inn� osob� lub si� jego zrzec.

W�a�ciciel mo�e rozporz�dza� rzeczami tylko i wy��cznie w taki spos�b by nie by� on sprzeczny z obowi�zuj�cym prawem, a tak�e og�lnie przyj�tymi zasadami obowi�zuj�cymi w spo�ecze�stwie. Wed�ug bada� i poda� historycznych najpierw wykszta�ci�o si� prawo, kt�re posiada�a jednostka, do rzeczy ruchomych, a dopiero p�niej do nieruchomo�ci.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  bielactwo
dokument
prawa socjologii
region
ryzyko
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.