? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest wi� spo�eczna?

Poj�cie wi�zi spo�ecznej i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja wi�zi spo�ecznej napisana w spos�b zrozumia�y.

wi� spo�eczna - elementarne poj�cie. Dotyczy zbiorowego �ycia ludzi. Odpowiada na pytanie co jest podstaw� �ycia zbiorowego. Zbiorowo �yj� ro�liny (podstawa �ycia s� zale�no�ci ekologiczne) zwierz�ta (podstaw� �ycia instynkt stadny) ludzie (podstaw� �ycia jest wi� spo�eczna).

Elementy wi�zi spo�ecznej:
1. Stosunek spo�eczny (uk�ad, kt�ry zachodzi miedzy co najmniej dwoma partnerami, na okre�lonej platformie, powoduj�cy nabywanie przez nich praw i obowi�zk�w. Mog� by� jednostka i jednostka (kobiet i m�czyzna) jednostka i grupa (wyk�adowca i studenci) grupa i grupa (wojna). �eby zaistnia� stosunek spo�eczny musza by� spe�nione: styczno�� przestrzenna, psychiczna, spo�eczna) Interakcje personalne: jednostronny wyb�r, wzajemny wyb�r, odrzucenie, wzajemne odrzucenie, jedna strona wybiera druga odrzuca, jedna strona odrzuca, druga wybiera. Typologia stosunk�w spo�ecznych: przelotne lub wzgl�dnie d�ugotrwa�e, osobiste lub po�rednie, publiczne lub prywatne, formalne lub nieformalne.

2. Instytucja spo�eczna - pewien zesp� urz�dze� materialnych i niematerialnych przy pomocy kt�rych upowa�nione jednostki mog� dokonywa� czynno�ci spo�ecznie donios�ych. Np. konfesjona�, kat, narzecze�stwo, sedzia. Rodzaje instytucji: handlowe, polityczne, prawne, represji, us�ug spo�ecznych, edukacyjne, kulturowe, produkcyjne, porz�dkowe, administracyjne, ko�cielne.

3. Systemy spo�ecznej kontroli: zwyczaje (spos�b zachowania uznany za po��dany) obyczaje (wzory post�powania uznane za obowi�zkowe) sankcje (formalne i nieformalne, kary i nagrody, rodzaje: religijne, prawne, polityczne, ekologiczne, edukacyjne).

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  mia�d�yca
komedia
o�tarz
cukrzyca
ospa wietrzna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.