? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest wierzytelno��?

Poj�cie wierzytelno�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja wierzytelno�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

wierzytelno�� - przys�uguj�ce wierzycielowi uprawnienie do domagania si� od d�u�nika spe�nienia �wiadczenia pieni�nego lub rzeczowego, w obrocie gospodarczym - wszelkie przewidywane przychody �rodk�w pieni�nych z r�nych tytu��w, np. wyp�aconych zaliczek, sprzeda�y produkt�w, wykonanych rob�t i us�ug, rozlicze� z bud�etem, pracownikami.

Powstanie wierzytelno�ci poprzedza przyp�yw �rodk�w pieni�nych do podmiotu gospodarczego. Niekt�re wierzytelno�ci korzystaj� z przywileju pierwsze�stwa zaspokojenia przed innymi wierzytelno�ciami (np. wierzytelno�ci Skarbu Pa�stwa) oraz z r�norodnych form zabezpieczenia i egzekucji.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  pH
rolnictwo
eksporter
ocieplenie budynk�w
polityka
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.