? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest we´┐Żna mineralna?

Poj´┐Żcie we´┐Żny mineralnej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja we´┐Żny mineralnej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

we´┐Żna mineralna - We´┐Żna mineralna to inaczej m´┐Żwi´┐Żc we´┐Żna kamienna. Jest to bardzo popularny materia´┐Ż, kt´┐Żry s´┐Żu´┐Ży do mi´┐Żdzy innymi do izolacji. Wykorzystywana jest przede wszystkim w budownictwie. We´┐Żna mineralna jest tutaj bowiem stosowana do wykonywania termicznych oraz akustycznych izolacji zar´┐Żwno ´┐Żcian, jak te´┐Ż strop´┐Żw, dach´┐Żw itp. Teoretycznie m´┐Żwi´┐Żc, to za jej po´┐Żrednictwem mo´┐Żna pokry´┐Ż praktycznie ka´┐Żd´┐Ż powierzchni´┐Ż, nawet pod´┐Żogi. We´┐Żn´┐Ż mineraln´┐Ż mo´┐Żna tak´┐Że wykorzystywa´┐Ż w budowlanych p´┐Żytach warstwowych- stanowi ona w´┐Żwczas rdze´┐Ż izolacyjno- konstrukcyjny.

We´┐Żna mineralna jest materia´┐Żem, kt´┐Żry uzyskuje si´┐Ż przewa´┐Żnie z kamienia bazaltowego. By powsta´┐Ż w´┐Ż´┐Żknisty materia´┐Ż, kt´┐Żry mo´┐Żna z powodzeniem wykorzysta´┐Ż w budownictwie, najpierw surowiec poddaje si´┐Ż dzia´┐Żaniu wysokich temperatur (powy´┐Żej 1400 oC). Po stopieniu si´┐Ż tego kamienia dochodzi do jego rozw´┐Ż´┐Żknienia- w´┐Żwczas do powstaj´┐Żcego materia´┐Żu dodaje si´┐Ż lepiszcze. By nie ch´┐Żon´┐Ż´┐Ż on wody, produkt musi zosta´┐Ż poddany procesowi hydrofobizacji. Dopiero w´┐Żwczas powstanie w pe´┐Żni warto´┐Żciowy materia´┐Ż, kt´┐Żry mo´┐Że zosta´┐Ż wykorzystywany w procesie izolowania powierzchni. Wyst´┐Żpuje on w kilku postaciach. Mo´┐Żemy spotka´┐Ż si´┐Ż z we´┐Żn´┐Ż mineraln´┐Ż uformowan´┐Ż w p´┐Żyty, filce, maty, a tak´┐Że otuliny. We´┐Żna mineralna mo´┐Że tak´┐Że wyst´┐Żpowa´┐Ż w postaci granulatu. W´┐Żwczas ci´┐Żar tego materia´┐Żu jest do´┐Ż´┐Ż niedu´┐Ży. Najci´┐Ższe- jak nietrudno si´┐Ż domy´┐Żle´┐Ż- s´┐Ż powsta´┐Że w ten spos´┐Żb twarde p´┐Żyty. Mog´┐Ż one osi´┐Żgn´┐Ż´┐Ż ci´┐Żar nawet 180 kg/m3.

We´┐Żna mineralna sta´┐Ża si´┐Ż bardzo popularnym materia´┐Żem izolacyjnym g´┐Ż´┐Żwnie z powodu swoich w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żci. Najwa´┐Żniejsz´┐Ż jest oczywi´┐Żcie to, ´┐Że posiada ona bardzo niski wsp´┐Żczynnik przewodzenia ciep´┐Ża, dzi´┐Żki czemu pomieszczenia, kt´┐Żrych ´┐Żciany „wy´┐Żo´┐Żone” s´┐Ż takim materia´┐Żem, po prostu nie trac´┐Ż ciep´┐Ża. Ma´┐Żo tego, taki materia´┐Ż jest niepalny i ognioodporny. Doskonale wyt´┐Żumia d´┐Żwi´┐Żki, dzi´┐Żki czemu znajduje zastosowanie tak´┐Że tam, gdzie tworzone s´┐Ż powierzchnie, na kt´┐Żrych na pewno b´┐Żdzie g´┐Żo´┐Żno. Dzi´┐Żki zastosowaniu tego surowca ha´┐Żas nie b´┐Żdzie przeszkadza´┐Ż tym, kt´┐Żrzy znajd´┐Ż si´┐Ż w pobli´┐Żu takiego pomieszczenia. Poza tym we´┐Żna mineralna jest materia´┐Żem bardzo stabilnym. Jest ponadto wytrzyma´┐Ża na urazy mechaniczne, spr´┐Żysta i wodoodporna. Przy takim zestawie zalet ci´┐Żko jest zatem dziwi´┐Ż si´┐Ż, ´┐Że tak ch´┐Żtnie jest wykorzystywana w budownictwie.


Zalety we´┐Żny mineralnej.

We´┐Żna mineralna jest materia´┐Żem o bardzo szerokim zastosowaniu. Dlatego te´┐Ż jej tw´┐Żrcy dok´┐Żadaj´┐Ż stara´┐Ż, by by´┐Ża ona jak najlepiej przystosowana do tego, by ´┐Żatwo si´┐Ż ni´┐Ż by´┐Żo pos´┐Żugiwa´┐Ż. Jedn´┐Ż z zalet we´┐Żny mineralnej jest w´┐Ża´┐Żnie ´┐Żatwo´┐Ż´┐Ż jej monta´┐Żu. Niew´┐Żtpliwie przyczynia si´┐Ż do tego forma, w jakiej jest ona produkowana. W zale´┐Żno´┐Żci od przeznaczenia mo´┐Żna skorzysta´┐Ż z innej formy spakowania czy przygotowania takiego materia´┐Żu (granulat, p´┐Żyta itp.). Materia´┐Ż w ten spos´┐Żb przygotowany ´┐Żatwo daje si´┐Ż przewozi´┐Ż i przenosi´┐Ż.

Kolejn´┐Ż zalet´┐Ż tego materia´┐Żu jest to, i´┐Ż nie odkszta´┐Żca si´┐Ż on pod wp´┐Żywem wysokich lub niskich temperatur. Dzi´┐Żki temu mo´┐Że by´┐Ż on wykorzystywany do ocieplania r´┐Żnych miejsc bez obawy, ´┐Że w lecie ocieplenie to si´┐Ż skurczy i zniszczy. To doskona´┐Ży materia´┐Ż, kt´┐Żry sprawdza si´┐Ż nawet jako os´┐Żona dla rur, przez kt´┐Żre przep´┐Żywaj´┐Ż substancje o znacznych temperaturach.

R´┐Żwnie wa´┐Żn´┐Ż zalet´┐Ż jest to, i´┐Ż we´┐Żna mineralna doskonale sprawdza si´┐Ż jako materia´┐Ż wyg´┐Żuszaj´┐Żcy dane pomieszczenia. Za jej po´┐Żrednictwem mo´┐Żemy wyeliminowa´┐Ż r´┐Żnorodne ha´┐Żasy, kt´┐Żre powstaj´┐Ż chocia´┐Żby w zwi´┐Żzku z przep´┐Żywem cieczy przez rury kanalizacyjne.

To zaledwie najwa´┐Żniejsze zalety tego produktu. By pozna´┐Ż je wszystkie- wystarczy wypr´┐Żbowa´┐Ż ten produkt i jego izolacyjne w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żci.


Wady we´┐Żny mineralnej.

Mimo i´┐Ż we´┐Żna mineralna powszechnie jest wykorzystywana w budownictwie, to jednak nie jest ona ca´┐Żkowicie wolna od wad. Zasadniczo o wadach rzadko si´┐Ż wspomina. Raczej m´┐Żwi si´┐Ż g´┐Ż´┐Żwnie o zaletach wykorzystywania we´┐Żny mineralnej jako materia´┐Żu, kt´┐Żry s´┐Żu´┐Ży do izolacji termicznej oraz do izolacji akustycznej. Wady jednak s´┐Ż i Ci, kt´┐Żrzy uwa´┐Żaj´┐Ż, ´┐Że jest to produkt idealny, niestety nie maj´┐Ż racji.

We´┐Żna mineralna mo´┐Że straci´┐Ż swoje w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żci termoregulacyjne na skutek zamokni´┐Żcia. Z jednej strony jest ona wodoodporna, a z drugiej jednak jej wad´┐Ż jest nasi´┐Żkliwo´┐Ż´┐Ż. Je´┐Żli pojawi si´┐Ż wilgo´┐Ż, to taka konstrukcja nie b´┐Żdzie spe´┐Żnia´┐Ż swojego g´┐Ż´┐Żwnego zadania, czyli ocieplenia. Ponadto b´┐Żdzie istnia´┐Żo ryzyko, i´┐Ż nagromadzona tam wilgo´┐Ż doprowadzi do powstawania grzyb´┐Żw oraz ple´┐Żni. Nale´┐Ży zatem unika´┐Ż takiego zagro´┐Żenia, stosuj´┐Żc do ocieplania tak´┐Że foli´┐Ż paroszczeln´┐Ż.

W´┐Żr´┐Żd wad, kt´┐Żre wymieniaj´┐Ż przede wszystkim budowla´┐Żcy, nale´┐Ży wskaza´┐Ż do´┐Ż´┐Ż du´┐Ży koszt zakupu we´┐Żny mineralnej oraz do´┐Ż´┐Ż du´┐Ży ci´┐Żar p´┐Żyt w por´┐Żwnaniu przyk´┐Żadowo do styropianu, kt´┐Żry ma podobne zastosowanie. Dodatkowo zamontowanie takich p´┐Żyt z we´┐Żny mineralnej wymaga du´┐Żo wi´┐Żkszej ilo´┐Żci ko´┐Żk´┐Żw mocuj´┐Żcych. Jak zatem wida´┐Ż, z tego rodzaju form´┐Ż ocieplenia powi´┐Żzane s´┐Ż do´┐Ż´┐Ż znaczne koszty.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  grafika
perspektywa spo´┐Żeczno kulturowa
szklane domy
koncepcja logistyki
pener
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.