? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest warto�� nominalna?

Poj�cie warto�ci nominalnej i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja warto�ci nominalnej napisana w spos�b zrozumia�y.

warto�� nominalna - miara zabezpieczenia inwestor�w-okre�laj�c minimaln� kwot� zobowi�zania inwestora, Niekt�rzy inwestorzy kupuj� akcje bezpo�rednio od firmy - (rejestruje ona wzrost got�wki i wzrost kapita�u w�asnego (o wart. Nominalnej i agio), gdy w transakcji kupna akcji wyst�puj� 2 lub wi�cej os�b fiz./praw. to sp�ka nie dokonuje rejestracji - zmiana w zapisach w�asno�ci.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  integracja
refren
homonim
seed
media
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.