? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest warto��?

Poj�cie warto�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja warto�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

warto�� - jest jedn� z podstawowych kategorii filozoficznych (istotna w etyce, estetyce i antropologii), a poza filozofi� wyst�puje na przyk�ad w teologii, psychologii lub socjologii. Zagadnieniem warto�ci i warto�ciowania zajmuje si� aksjologia. Poj�cie warto�ci mo�na odnosi� mi�dzy innymi do idei, os�b, rzeczy, zjawisk lub do ich okre�lonych w�a�ciwo�ci. Termin warto�� oznacza wszystko to, co cenne i godne po��dania, co stanowi cel ludzkich d��e� i powinno by� kryterium post�powania cz�owieka. Warto�ci mo�na podzieli� na nast�puj�ce typy: warto�ci autoteliczne (te, kt�re zajmuj� najwa�niejsze miejsce w hierarchii warto�ci, oraz te, kt�rych realizacja jest dobrem samym w sobie), warto�ci instrumentalne (o ni�szym znaczeniu ni� warto�ci autoteliczne, s�u�� ich osi�gni�ciu), warto�ci uznawane (zwi�zane s� z przekonaniami istniej�cymi w danym spo�ecze�stwie), warto�ci odczuwane (zwi�zane z indywidualnym odczuciem atrakcyjno�ci okre�lonych warto�ci), warto�ci zinternalizowane (takie, kt�re jednostka uznaje za fragment siebie samej) i warto�ci deklarowane (nie musz� by� uwewn�trznione, istotne jest, �e jednostka twierdzi, �e je posiada).

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  republika
cisawica
dobra finalne
kalkulacja podzia�owa wsp�czynnikowa
diagram
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.