? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to s´┐Ż wady serca?

Poj´┐Żcie wad serca i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja wad serca napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

wady serca - pewnego rodzaju nieprawid´┐Żowo´┐Żci w zakresie jego anatomicznej budowy. Nieprawid´┐Żowo´┐Żci te mog´┐Ż mie´┐Ż wrodzony lub nabyty charakter. Wady serca polegaj´┐Ż zwykle na powstawaniu nieprawid´┐Żowych po´┐Ż´┐Żcze´┐Ż pomi´┐Żdzy jamami serca. Takie nieprawid´┐Żowo´┐Żci mog´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż powstawa´┐Ż w du´┐Żych naczyniach krwiono´┐Żnych, kt´┐Żre odchodz´┐Ż bezpo´┐Żrednio od serca. Nieprawid´┐Żowo´┐Ż´┐Ż mo´┐Że tak´┐Że dotyczy´┐Ż budowy oraz funkcji, kt´┐Żre pe´┐Żnione s´┐Ż przez zastawki serca.

Wady serca mo´┐Żemy podzieli´┐Ż na dwie grupy: wady wrodzone oraz wady nabyte. Przyczyny powstawania wrodzonych wad serca w wi´┐Żkszo´┐Żci przypadk´┐Żw s´┐Ż nieznane. Powstaj´┐Ż one podczas rozwoju p´┐Żodu, zatem nie bardzo mo´┐Żna mie´┐Ż wp´┐Żyw na zapobieganie ich powstawaniu. W´┐Żr´┐Żd wad klinicznych mo´┐Żemy wymieni´┐Ż na przyk´┐Żad zw´┐Żenie ´┐Żuku aorty, ubytek przegrody mi´┐Żdzykomorowej, wsp´┐Żlny pie´┐Ż t´┐Żtniczy itp. Natomiast najcz´┐Żstsz´┐Ż przyczyn´┐Ż powstawania nabytych wad serca jest przebycie zapalenia wsierdzia i zwi´┐Żzana z tym faktem- choroba reumatyczna. Poza tym do przyczyn mo´┐Żna zaliczy´┐Ż na przyk´┐Żad bakteryjne zapalenie wsierdzia, nadci´┐Żnienie t´┐Żtnicze itp. Nabyte wady serca to przede wszystkim niedomykalno´┐Ż´┐Ż zastawki mitralnej, jej zw´┐Żenie, czy niedomykalno´┐Ż´┐Ż zastawki tr´┐Żjdzielnej.

W´┐Żr´┐Żd objaw´┐Żw, kt´┐Żre wskazuj´┐Ż na wrodzon´┐Ż wad´┐Ż serca, mo´┐Żna wymieni´┐Ż przede wszystkim sinic´┐Ż (szczeg´┐Żlnie u noworodk´┐Żw), przy´┐Żpieszon´┐Ż czynno´┐Ż´┐Ż serca, duszno´┐Żci, zaburzenia oddychania, obni´┐Żone napi´┐Żcie mi´┐Żniowe czy szmery s´┐Żyszane nad sercem. Wrodzon´┐Ż wad´┐Ż serca mo´┐Żna wykry´┐Ż ju´┐Ż u noworodk´┐Żw. Niepokoj´┐Żce s´┐Ż objawy takie jak brak tchu w trakcie p´┐Żaczu, s´┐Żabe przybieranie na wadze i s´┐Żaby odruch ssania, blado´┐Ż´┐Ż, du´┐Ża potliwo´┐Ż´┐Ż itp. W´┐Żwczas koniecznie trzeba przebada´┐Ż nasze male´┐Żstwo pod k´┐Żtem posiadania wrodzonych wad serca.

Wady serca leczone s´┐Ż przy wykorzystaniu metod chirurgicznych. W trakcie takiego zabiegu chirurgicznego wada serca mo´┐Że zosta´┐Ż skorygowana- przywr´┐Żcony zostanie prawid´┐Żowy przep´┐Żyw krwi. Do diagnozowania natomiast wykorzystuje si´┐Ż przede wszystkim badanie echokardiograficzne. Poza tym wykonuje si´┐Ż tak´┐Że RTG klatki piersiowej, cewnikowanie serca czy te´┐Ż elektrokardiografi´┐Ż (EKG). Z wad´┐Ż serca, czy to nabyt´┐Ż czy wrodzon´┐Ż, mo´┐Żna ´┐Ży´┐Ż. Trzeba jednak stale przebywa´┐Ż pod kontrol´┐Ż lekarza i poddawa´┐Ż si´┐Ż wszelkim zabiegom, kt´┐Żre u´┐Żatwiaj´┐Ż ´┐Życie chorym na serce i przywracaj´┐Ż im zdrowie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  infrastruktura
seed
obw´┐Żd drukowany
tragizm
grunt
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.