? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest u�yteczno��?

Poj�cie u�yteczno�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja u�yteczno�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

u�yteczno�� - mo�na rozpatrywa� w wielu uj�ciach i na wielu p�aszczyznach. Oznacza ona nie mniej nie wi�cej, tylko zdolno�� do zaspokajania �ci�le okre�lonych potrzeb cz�owieka.

U�yteczno�� u�yta w innym znaczeniu oznacza, �e co� jest dla cz�owieka pomocne i mo�e mu pos�u�y� do zdobycia i osi�gni�cia �ci�le okre�lonych cel�w. Je�li co� jest u�yteczne to znaczy, �e jest potrzebne dla danej osoby i jest ono wykorzystywane w okre�lonym celu. S�owo to jest u�ywane w filozofii, informatyce, ekonomii i zarz�dzaniu i wi��e si� z r�nymi aspektami tych dziedzin.

W filozofii dana rzecz, zjawisko, osoba s� u�yteczne je�li potrafi� wyja�ni� zachodz�ce w �wiecie przemiany oraz istot� rzeczy. Niestety nie wszystko udaje si� wyja�ni� w prosty i jasny spos�b i z tego w�a�nie powodu nie wszystko mo�e by� u�yteczne w procesie poznawania �wiata i cz�owieka.

U�yteczno�� w informatyce jest to nauka, kt�ra zajmuje si� ergonomi� system�w i urz�dze� interaktywnych. Polega ona na u�atwieniu ka�demu u�ytkownikowi sieci dost�pu do wszelkich informacji zebranych w bazach danych, intuicyjnej nawigacji stronami internetowymi i wszelkimi innymi elementami stron, a tak�e komunikowania si� z u�ytkownikiem w zrozumia�ym dla obu stron j�zyku.

W ekonomii i zarz�dzaniu u�yteczno�� oznacza dobro, kt�re jest w stanie zaspokoi� wszelkie potrzeby cz�owieka.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  modem
prawo karne wykrocze�
autyzm
miasto
wielkanoc
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.