? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest ustawa?

Poj´┐Żcie ustawy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja ustawy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

ustawa - jest aktem prawnym o charakterze powszechnie obowi´┐Żzuj´┐Żcym najcz´┐Żciej uchwalanym przez parlament. W Polsce ustawa ma ni´┐Ższ´┐Ż rang´┐Ż w hierarchii powszechnie obowi´┐Żzuj´┐Żcych akt´┐Żw prawnych ni´┐Ż Konstytucja i mi´┐Żdzynarodowe umowy ratyfikowane, wy´┐Ższ´┐Ż natomiast ni´┐Ż rozporz´┐Żdzenie. Ustawa nie mo´┐Że by´┐Ż sprzeczna z Konsytuacj´┐Ż ani z ratyfikowan´┐Ż przez Polsk´┐Ż umow´┐Ż mi´┐Żdzynarodow´┐Ż oraz z prawem ustanowionym przez organizacj´┐Ż mi´┐Żdzynarodow´┐Ż (je´┐Żli Polska przekaza´┐Ża tej organizacji kompetencje organu w´┐Żadzy pa´┐Żstwowej w danej sprawie). Z kolei akty normatywne o ni´┐Ższej randze ni´┐Ż ustawa musz´┐Ż by´┐Ż z ni´┐Ż zgodne.

Proces legislacyjny ma okre´┐Żlony przebieg. Sejm uchwala ustaw´┐Ż, a nast´┐Żpnie przekazuje j´┐Ż Senatowi. Senat w terminie 30 dni mo´┐Że j´┐Ż przyj´┐Ż´┐Ż (bez zmian lub uchwali´┐Ż poprawki) albo odrzuci´┐Ż w ca´┐Żo´┐Żci. Je´┐Żeli Senat po 30 dniach nie okre´┐Żli swojego stanowiska w kwestii ustawy - zostaje ona uchwalona w brzmieniu przyj´┐Żtym przez Sejm. W przypadku uchwalenia poprawek lub odrzucenia ponownie wraca do Sejmu, kt´┐Żry mo´┐Że odrzuci´┐Ż decyzj´┐Ż Senatu, ale tylko bezwzgl´┐Żdn´┐Ż wi´┐Żkszo´┐Żci´┐Ż g´┐Żos´┐Żw w obecno´┐Żci po´┐Żowy konstytucyjnej liczby pos´┐Ż´┐Żw. Nast´┐Żpnie Marsza´┐Żek Sejmu przekazuje ustaw´┐Ż Prezydentowi, kt´┐Żry podpisuje j´┐Ż w przeci´┐Żgu 21 dni i zarz´┐Żdza jej publikacj´┐Ż w Dzienniku Ustaw lub wetuje.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  w´┐Żdka czysta
recesja
dobro
orientacja produktowa
finanse publiczne
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.