? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest umowa?

Poj´┐Żcie umowy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja umowy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

umowa - w prawie cywilnym umowa jest porozumieniem dw´┐Żch (lub wi´┐Żcej stron) okre´┐Żlaj´┐Żcym wzajemne prawa i zobowi´┐Żzania. Strony sk´┐Żadaj´┐Ż zgodne o´┐Żwiadczenia woli, tak by powsta´┐Ży, zosta´┐Ży uchylone lub zmieni´┐Ży si´┐Ż uprawnienia i obowi´┐Żzki podmiot´┐Żw sk´┐Żadaj´┐Żcych te o´┐Żwiadczenia.

Bior´┐Żc pod uwag´┐Ż obowi´┐Żzki stron wyr´┐Żnia si´┐Ż umowy jednostronnie i dwustronnie zobowi´┐Żzuj´┐Żce. Przyk´┐Żadem umowy jednostronnie zobowi´┐Żzuj´┐Żcej jest darowizna (zobowi´┐Żzanie powstaje tylko u jednej strony umowy), natomiast przyk´┐Żadem umowy dwustronnie zobowi´┐Żzuj´┐Żcej jest po´┐Życzka (obydwie strony umowy s´┐Ż zobowi´┐Żzane do konkretnych czynno´┐Żci).

Uwzgl´┐Żdniaj´┐Żc form´┐Ż, wyr´┐Żni´┐Ż mo´┐Żna umowy zawarte w drodze czynno´┐Żci konkludentnych (czynno´┐Żci dorozumiane, za po´┐Żrednictwem kt´┐Żrych mo´┐Że zosta´┐Ż z´┐Żo´┐Żone o´┐Żwiadczenie woli), w formie ustnej, w formie pisemnej (r´┐Żwnie´┐Ż z urz´┐Żdowym potwierdzeniem podpisu lub daty), w formie aktu notarialnego, w formie przewidzianej ustaw´┐Ż szczeg´┐Żln´┐Ż, w formie niewyst´┐Żpuj´┐Żcej w prawie polskim.

Aktem prawnym reguluj´┐Żcym wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż um´┐Żw jest Kodeks Cywilny. Ustawa ta wypowiada si´┐Ż w kwestii: umowy sprzeda´┐Ży, umowy zamiany, umowy dostawy, umowy kontraktacji, umowy o dzie´┐Żo i innych.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  powierzchnia u´┐Żytkowa
Internet
dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż inwestycyjna
bank internetowy
pedagogika spo´┐Żeczna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.