? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest uk�ad mi�niowy?

Poj�cie uk�adu mi�niowego i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja uk�adu mi�niowego napisana w spos�b zrozumia�y.

uk�ad mi�niowy - narz�dami czynnego ruchu s� mi�nie. Zale�nie od budowy mikroskopowej kom�rek mi�niowych tworz�cych tkank� mi�niow� dzielimy mi�nie na:
- mi�nie g�adkie - bior� udzia� w budowie;
- mi�sie� sercowy;
- mi�nie poprzecznie pr��kowane szkieletowe → w cytoplazmie tych kom�rek znajduj� si� w��kienka mi�niowe (miofibrylle), kt�re maj� zdolno�� kurczenia si�.

Najwa�niejsz� w�a�ciwo�ci� mi�nia jest jego zdolno�� do kurczenia si� (skurcz mi�niowy). Wynikiem skurczu mi�nia mo�e by� ruch, podczas kt�rego d�ugo�� mi�nia si� zmniejsza, a wynik skurczu wyra�a si� w pracy mi�nia. Tego rodzaju skurcz nazywamy skurczem izotonicznym (zmienia si� d�ugo�� w��kien).

Nie zawsze wynikiem skurczu jest ruch. Skurcz, kt�rego wynikiem nie jest ruch, tylko utrzymanie jakiej� cz�ci cia�a w po�o�eniu sta�ym, nosi nazw� skurczu izometrycznego (d�ugo�� w��kien mi�ni si� nie zmienia - zmienia si� napi�cie mi�nia).

Si�a mi�nia zale�y od przekroju fizjologicznego mi�nia (przekr�j poprzeczny przechodz�cy przez wszystkie w��kna mi�nia). Im wi�cej w��kien ma mi�sie�, tym wi�ksza jego si�a. Najwi�ksz� si�� rozwija mi�sie� na pocz�tku skurczu. Ze wzrastaj�cym skracaniem si� mi�nia jego si�a maleje.

Fizjologia pracy rozr�nia dwa rodzaje pracy mi�niowej:
1. dynamiczna praca mi�ni - to praca rytmiczna, np. kr�cenie korb�, tu praca = skr�cenie mi�nia x ci�ar.
2. statyczna praca mi�ni - to praca podtrzymuj�ca, np. trzymanie ci�aru w wyci�gni�tej r�ce) → w tym przypadku mi�sie� przez d�u�szy czas pozostaje w skurczu, nie zmienia d�ugo�ci, ale w sensie fizjologicznym wykonuje prac�.

Inne podzia�y ruchu:
1. ruch prosty, np. zgi�cie w stawie mi�dzypaliczkowym, przy jednym ruchu mi�niowym.
2. ruch z�o�ony - bior� w nim udzia� r�ne mi�nie i stawy, np. przek�adanie ksi��ek na p�ce.

 

     
Najnowsze poj�cia
  denotacja
kartoteka
emotikona
ftyzjopulmonologia
eksporter
 

 

     
Losowe poj�cia
  bank wirtualny
motywacja
atlant
dziura ozonowa
nazwa w�asna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.