? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to s´┐Ż uk´┐Żad kostny?

Poj´┐Żcie uk´┐Żadu kostnego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja uk´┐Żadu kostnego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

uk´┐Żad kostny - zbudowany jest z kom´┐Żrek kostnych. Kom´┐Żrki kostne uk´┐Żadaj´┐Ż si´┐Ż w listewki kostne, a listewki uk´┐Żadaj´┐Ż si´┐Ż zale´┐Żnie od si´┐Ż dzia´┐Żaj´┐Żcych na ko´┐Żci. Np. na stopie uk´┐Żadaj´┐Ż si´┐Ż w postaci mostk´┐Żw.

Minimum budulca, maksymalna wytrzyma´┐Żo´┐Ż´┐Ż. Ko´┐Żci sk´┐Żadaj´┐Ż si´┐Ż ze sk´┐Żadnik´┐Żw organicznych (oko´┐Żo 30%) i nieorganicznych (oko´┐Żo 70%).
Sk´┐Żadniki organiczne: g´┐Ż´┐Żwnym sk´┐Żadnikiem kom´┐Żrek kostnych jest bia´┐Żko. Sk´┐Żadniki organiczne nadaj´┐Ż ko´┐Żciom spr´┐Żysto´┐Ż´┐Ż.
Sk´┐Żadniki nieorganiczne: sole mineralne, czyli: Ca 99% og´┐Żlnej zawarto´┐Żci w organizmie cz´┐Żowieka, P 88%, Mg 50%. Sk´┐Żadniki mineralne nadaj´┐Ż wytrzyma´┐Żo´┐Ż´┐Ż ko´┐Żciom.

Budowa ko´┐Żci:
W zale´┐Żno´┐Żci od u´┐Żo´┐Żenia beleczek wyr´┐Żniamy istot´┐Ż zbit´┐Ż, za´┐Ż w innych cz´┐Żciach cia´┐Ża, gdzie beleczki s´┐Ż lu´┐Żno u´┐Żo´┐Żone: ko´┐Ż´┐Ż g´┐Żbczasta. Mi´┐Żdzy beleczkami znajduje si´┐Ż szpik kostny. Pocz´┐Żtkowo jest to szpik czerwony (krwiotw´┐Żrczy). W miar´┐Ż up´┐Żywu lat nie ca´┐Ży szpik zachowuje czynno´┐Ż´┐Ż krwiotw´┐Żrcz´┐Ż.
- szpik czerwony;
- szpik ´┐Ż´┐Żty (nie posiada w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żci krwiotw´┐Żrczych).

W ko´┐Żciach d´┐Żugich zewn´┐Żtrzna cz´┐Ż´┐Ż ko´┐Żci zbudowana jest z istoty zbitej, a wn´┐Żtrze z istoty g´┐Żbczastej. Wewn´┐Żtrz znajduje si´┐Ż jama szpikowa.
Ko´┐Żci p´┐Żaskie, np. czaszki, nie maj´┐Ż jamy szpikowej. Zewn´┐Żtrz ko´┐Żci jest przylegaj´┐Żca b´┐Żona okostna mocno unerwiona.

Ko´┐Ż´┐Ż jest unaczyniona (okostna). Ko´┐Ż´┐Ż bierze intensywny udzia´┐Ż w przemianie materii i nieustannie zmienia swoj´┐Ż budow´┐Ż dostosowuj´┐Żc si´┐Ż do wymaga´┐Ż. Kawa´┐Żek ko´┐Żci po up´┐Żywie kilku lat ulega usuni´┐Żciu i w tym miejscu powstaje nowy.

Ko´┐Ż´┐Ż zmienia si´┐Ż najbardziej w okresie wzrostu. Ko´┐Żci wzrastaj´┐Ż na d´┐Żugo´┐Ż´┐Ż dop´┐Żki zachowana jest chrz´┐Żstka wzrostowa.
Trzon i dwie nasady. Mi´┐Żdzy nasad´┐Ż a trzonem dochodzi najp´┐Żniej do wzrostu ko´┐Żci na d´┐Żugo´┐Ż´┐Ż.

Wyr´┐Żniamy trzy fazy tworzenia ko´┐Żci:
1. Faza b´┐Żoniasta: ko´┐Ż´┐Ż jest b´┐Żon´┐Ż.
2. Faza chrz´┐Żstna: powstaj´┐Ż ogniska chrz´┐Żstkotw´┐Żrcze.
3. Faza kostna: powstaj´┐Ż ogniska ko´┐Żciotw´┐Żrcze.

Podzia´┐Ż ko´┐Żci:
1. ze wzgl´┐Żdu na kszta´┐Żt:
- ko´┐Żci d´┐Żugie;
- ko´┐Żci kr´┐Żtkie;
- ko´┐Żci p´┐Żaskie;
- ko´┐Żci nieregularne, np. kr´┐Żgi;
- ko´┐Żci pneumatyczne: posiadaj´┐Ż przestrzenie powietrzne, np. to ko´┐Żci zatoki przynosowej, przez wpuklanie si´┐Ż jamy nosowej w otaczaj´┐Żce ko´┐Żci: ko´┐Żci: szcz´┐Żkowa, czo´┐Żowa, klinowa, sitowa, parzysta ko´┐Ż´┐Ż skroniowa (narz´┐Żd s´┐Żuchu i r´┐Żwnowagi);

Ilo´┐Ż´┐Ż ko´┐Żci w ustroju si´┐Ż zmienia. Cz´┐Żowiek doros´┐Ży posiada oko´┐Żo 206 ko´┐Żci.

Po´┐Ż´┐Żczenia ko´┐Żci:
1. po´┐Ż´┐Żczenia ´┐Żcis´┐Że (sta´┐Że);
2. po´┐Ż´┐Żczenia ruchome (stawy).

Ad. 1.
Wi´┐Żzozrosty (b´┐Żona jako materia´┐Ż ´┐Ż´┐Żcz´┐Żcy), chrz´┐Żstkozrosty (chrz´┐Żstka), ko´┐Żciozrosty (ko´┐Żci)
Ad. 2.
Stawy daj´┐Ż mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż ruchu. Musz´┐Ż istnie´┐Ż sta´┐Że sk´┐Żadniki stawu.

Sta´┐Że sk´┐Żadniki stawu:
- minimum dwie ko´┐Żci pokryte chrz´┐Żstk´┐Ż stawow´┐Ż;
- ko´┐Żce ko´┐Żci s´┐Ż obj´┐Żte torebk´┐Ż stawow´┐Ż;
- jama stawowa (zawiera lepk´┐Ż substancj´┐Ż, kt´┐Żra niweluje tarcie.

Chrz´┐Żstki stawowe lubi´┐Ż ruch, ale szkodz´┐Ż im przeci´┐Ż´┐Żenia.
W stawie mog´┐Ż, ale nie musz´┐Ż wyst´┐Żpowa´┐Ż sk´┐Żadniki sta´┐Że:
- wi´┐Żzad´┐Ża: tasiemki biegn´┐Żce zewn´┐Żtrz torebki stawowej, nie s´┐Ż spr´┐Żyste, uniemo´┐Żliwiaj´┐Ż ruchy niepo´┐Ż´┐Żdane;
- ´┐Ż´┐Żkotki: w stawie kolanowym, to chrz´┐Żstki, kt´┐Żre dopasowuj´┐Ż cz´┐Żci ko´┐Żci do siebie;
- panewki;
- obrombki: chrz´┐Żstki pier´┐Żcieniowate, kt´┐Żre pog´┐Ż´┐Żbiaj´┐Ż panewk´┐Ż stawow´┐Ż.

W ko´┐Żci zachodz´┐Ż r´┐Żne zmiany. ´┐Żeby ko´┐Żci dobrze si´┐Ż rozwija´┐Ży i zmienia´┐Ży:
- musi by´┐Ż zachowana przynajmniej umiarkowana aktywno´┐Ż´┐Ż ruchowa, najlepiej na ´┐Żwie´┐Żym powietrzu, poniewa´┐Ż na skutek dzia´┐Żania promieniowania s´┐Żonecznego powstaje witamina D; witamina D jest r´┐Żwnie´┐Ż wch´┐Żaniana z przewodu pokarmowego;
- musz´┐Ż dzia´┐Ża´┐Ż odpowiednie hormony - przytarczyczki (4), kt´┐Żre produkuj´┐Ż parathormon przy tarczycy, kt´┐Żry pobudza czynno´┐Ż´┐Ż osteoklast´┐Żw, kalcytonina produkowana przez tarczyc´┐Ż (zmniejsza zawarto´┐Ż´┐Ż Ca we krwi, a zwi´┐Żksza si´┐Ż zawarto´┐Ż´┐Ż Ca w ko´┐Żciach);
- odpowiednia dieta z odpowiedni´┐Ż ilo´┐Żci´┐Ż Ca, bia´┐Żko i witamina C s´┐Ż potrzebne do tworzenia kom´┐Żrek kostnych;
- zdrowy tryb ´┐Życia.

Rozw´┐Żj ko´┐Żci:
Ko´┐Ż´┐Ż uzyskuje maksymaln´┐Ż mas´┐Ż do 30 roku ´┐Życia. Ko´┐Żci gromadz´┐Ż Ca i inne sole mineralne, a w p´┐Żniejszym wieku korzystamy z zasob´┐Żw w ko´┐Żciach.

Rola ko´┐Żci:
- tworz´┐Ż rusztowania, nadaj´┐Ż kszta´┐Żt;
- bierny narz´┐Żd ruchu, dopiero poprzez mi´┐Żnie wprawiane s´┐Ż w ruch;
- os´┐Żaniaj´┐Ż pewne cz´┐Żci cia´┐Ża (klatka piersiowa, czaszka, ko´┐Żci miednicy);
- magazynuj´┐Ż Ca, P, Mg i inne sole mineralne;
- czynno´┐Ż´┐Ż krwiotw´┐Żrcza (szpik).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  szko´┐Ża
kana´┐Ż dystrybucji
serwer
gogle
globalizacja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.