? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest tryper?

Poj´┐Żcie trypra i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja trypra napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

tryper - jedno z wielu okre´┐Żle´┐Ż choroby, jak´┐Ż jest rze´┐Ż´┐Żczka. Jest to choroba zaka´┐Żna. Przenosi si´┐Ż ona drog´┐Ż p´┐Żciow´┐Ż. Jest to chyba jedna z najstarszych i najcz´┐Żciej wyst´┐Żpuj´┐Żcych chor´┐Żb wenerycznych. Jej popularno´┐Ż´┐Ż- o ile mo´┐Żna tak powiedzie´┐Ż o chorobie- z ka´┐Żdym rokiem wzrasta. Swoim zasi´┐Żgiem obejmuje ona przewa´┐Żnie cewk´┐Ż moczow´┐Ż, genitalia, oczy, usta, odbyt, a nawet gard´┐Żo. G´┐Ż´┐Żwnym ´┐Żr´┐Żd´┐Żem schorzenia, jakim jest tryper, s´┐Ż oczywi´┐Żcie kontakty seksualne. Mo´┐Żna si´┐Ż zarazi´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż w inny spos´┐Żb- poprzez kontakt z przedmiotami s´┐Żu´┐Ż´┐Żcymi do codziennej higieny, je´┐Żli u´┐Żywa´┐Ża ich osoba zara´┐Żona. Tak wi´┐Żc je´┐Żli w najbli´┐Ższym otoczeniu mamy kogo´┐Ż chorego na rze´┐Ż´┐Żczk´┐Ż, to wystrzegajmy si´┐Ż u´┐Żywania tych samych r´┐Żcznik´┐Żw oraz spania w tej samej po´┐Żcieli.

Tryper mo´┐Że pojawi´┐Ż si´┐Ż zar´┐Żwno u kobiet jak i u m´┐Żczyzn. W kobiet objawia si´┐Ż zwyk´┐Że w postaci zaburze´┐Ż cyklu miesi´┐Żczkowego oraz jako up´┐Żawy. U pan´┐Żw natomiast dochodzi do pojawienia si´┐Ż ropnego wycieku z cewki moczowej. Ponadto pojawia si´┐Ż b´┐Żl oraz pieczenie w momencie oddawania moczu. To s´┐Ż jednak dopiero objawy pocz´┐Żtkowe. Zaka´┐Żenie to zwykle rozszerza si´┐Ż praktycznie na ca´┐Ży uk´┐Żad p´┐Żciowy i moczowy. Przewa´┐Żnie nast´┐Żpuje to przez naczynia krwiono´┐Żne. Je´┐Żli nie rozpoczniemy leczenia, to mog´┐Ż pojawia´┐Ż si´┐Ż nowe stany zapalne, zapalenie jajowod´┐Żw czy nawet ropnie. W konsekwencji choroba prowadzi´┐Ż mo´┐Że nawet do niep´┐Żodno´┐Żci.

Leczenie w przypadku tego schorzenia polega na stosowaniu domi´┐Żniowych dawek penicyliny. Dodatkowo stosuje si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż lek, kt´┐Żry zwi´┐Żksza st´┐Żenie penicyliny we krwi. W trakcie leczenia nie powinno si´┐Ż spo´┐Żywa´┐Ż alkoholu, poniewa´┐Ż sprzyja on dodatkowo rozwojowi tej choroby. Oczywi´┐Żcie r´┐Żwnie wa´┐Żna jak leczenie jest profilaktyka. Zapobieganie jej wyst´┐Żpieniu to oczywi´┐Żcie stosowanie prezerwatyw przez m´┐Żczyzn. Ryzyko zwi´┐Żksza si´┐Ż wraz z ilo´┐Żci´┐Ż partner´┐Żw seksualnych i nie stosowania tego w´┐Ża´┐Żnie zabezpieczenia.

Dlaczego trzeba to leczy´┐Ż? C´┐Ż, ta dolegliwo´┐Ż´┐Ż nie jest mo´┐Że jako´┐Ż strasznie niebezpieczna. Jednak to powik´┐Żania mog´┐Ż sta´┐Ż si´┐Ż powa´┐Żnym zagro´┐Żeniem dla ludzkiego ´┐Życia. Takim powik´┐Żaniem mo´┐Że na przyk´┐Żad sta´┐Ż si´┐Ż zapalenie narz´┐Żd´┐Żw miednicy mniejszej. Mo´┐Że r´┐Żwnie´┐Ż doj´┐Ż´┐Ż do uszkodzenia jajowod´┐Żw, co w przysz´┐Żo´┐Żci mo´┐Że sta´┐Ż si´┐Ż bezpo´┐Żredni´┐Ż przyczyn´┐Ż niep´┐Żodno´┐Żci. Dlatego je´┐Żli odkryjemy tak´┐Ż dolegliwo´┐Ż´┐Ż u siebie- udajmy si´┐Ż koniecznie do lekarza i podejmijmy niezb´┐Żdne leczenie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  rynek przedsi´┐Żbiorstw
tkanka
nadz´┐Żr
ekonomia
ekonometria
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.