? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest teoria pop´┐Żdu?

Poj´┐Żcie teorii pop´┐Żdu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja teorii pop´┐Żdu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

teoria pop´┐Żdu - do najstarszej teorii motywacji z grupy teorii procesu zaliczy´┐Ż mo´┐Żna teori´┐Ż pop´┐Żdu. Jest to jednocze´┐Żnie najbardziej znana teoria motywacji. Jej ´┐Żr´┐Żd´┐Ża odnale´┐Ż´┐Ż mo´┐Żna w pracach staro´┐Żytnych grek´┐Żw z nurtu hedonizmu.

Angielscy utylitary´┐Żci - J. Bentham i J.S. Mill adaptowali dla swoich potrzeb staro´┐Żytn´┐Ż koncepcj´┐Ż hedonizmu. Wed´┐Żug ich teorii, cz´┐Żowiek b´┐Żdzie wybiera´┐Ż spo´┐Żr´┐Żd mo´┐Żliwych dost´┐Żpnych dzia´┐Ża´┐Ż zawsze te, kt´┐Żre wed´┐Żug jego odczucia prowadzi´┐Ż b´┐Żd´┐Ż do osi´┐Żgni´┐Żcia maksymalnej przyjemno´┐Żci lub odczuwania najmniejszego b´┐Żlu.

Kolejn´┐Ż ide´┐Ż do teorii pop´┐Żdu wni´┐Żs´┐Ż Thorndike. Zwr´┐Żci´┐Ż on uwag´┐Ż na fakt, ´┐Że na proces motywacji maj´┐Ż wp´┐Żyw do´┐Żwiadczenie cz´┐Żowieka i wydarzenia z przesz´┐Żo´┐Żci. Na tej podstawie Thorndike sformu´┐Żowa´┐Ż tzw. prawo efektu. M´┐Żwi ono, ´┐Że do´┐Żwiadczenie z przesz´┐Żo´┐Żci ma wp´┐Żyw na bod´┐Żce i reakcje powoduj´┐Żce odczuwanie satysfakcji. Je´┐Żli skojarzeniu bod´┐Żca z reakcj´┐Ż towarzyszy stan przyjemno´┐Żci, to zwi´┐Żzek ten zostanie z du´┐Żym prawdopodobie´┐Żstwem utrwalony.
Teori´┐Ż pop´┐Żdu rozwija´┐Ż dalej R.S. Woodworth. Twierdzi´┐Ż on, ´┐Że poj´┐Żcie pop´┐Żdu nale´┐Ży traktowa´┐Ż jako alternatyw´┐Ż dla poj´┐Żcia instynktu. Zak´┐Żada´┐Ż, ´┐Że je´┐Żeli istnieje co´┐Ż takiego jak pop´┐Żd, to mo´┐Żna przypuszcza´┐Ż, ´┐Że obiekty, kt´┐Żre zaspokajaj´┐Ż pop´┐Żd s´┐Ż nagradzaj´┐Żce i funkcjonuj´┐Ż jako wzmocnienia pewnych zachowa´┐Ż - pozwalaj´┐Ż przewidywa´┐Ż nie tylko, jakie obiekty b´┐Żd´┐Ż celem poszukiwa´┐Ż (a wi´┐Żc stanowi´┐Ży pobudk´┐Ż do dzia´┐Żania), ale i z jak´┐Ż si´┐Ż´┐Ż b´┐Żd´┐Ż poszukiwane.

Wsp´┐Żczesn´┐Ż teori´┐Ż pop´┐Żdu przedstawi´┐Ż C.L. Hull. Wed´┐Żug niego, d´┐Ż´┐Żenie do celu oraz drog´┐Ż do niego prowadz´┐Żc´┐Ż mo´┐Żna przedstawi´┐Ż za pomoc´┐Ż poni´┐Ższego r´┐Żwnania:
Reakcja = f (nawyk) x g (pop´┐Żd)

Przez pop´┐Żd nale´┐Ży rozumie´┐Ż bodziec og´┐Żlny, natomiast nawyk to stosunek mi´┐Żdzy bod´┐Żcem a reakcj´┐Ż. Pop´┐Żd i nawyk decyduj´┐Ż o reakcji cz´┐Żowieka, czyli - w uproszczeniu - o jego zachowaniu.
Teori´┐Ż t´┐Ż krytykuje si´┐Ż za trudno´┐Ż´┐Ż w wyja´┐Żnieniu nag´┐Żych zmian motywacji u ludzi.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  czaszka ssaka
homogram
czaszka ptaka
min´┐Żg
lancetnik
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  t´┐Żum
wybrze´┐Że
j´┐Żzyk
PTS
obraz
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb