? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest teoria?

Poj´┐Żcie teorii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja teorii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

teoria - jest okre´┐Żlana jako system swoistych poj´┐Ż´┐Ż, aksjomat´┐Żw, definicji, a tak´┐Że i twierdze´┐Ż, kt´┐Żrych zadaniem jest ustalanie relacji, jakie wyst´┐Żpuj´┐Ż pomi´┐Żdzy tymi w´┐Ża´┐Żnie poj´┐Żciami, aksjomatami, definicjami i twierdzeniami. Tworz´┐Ż one w ten spos´┐Żb bardzo jednolity i sp´┐Żjny system poj´┐Żciowy, kt´┐Żry opisuje ka´┐Żd´┐Ż rzecz, czy te´┐Ż dziedzin´┐Ż, zar´┐Żwno od strony jej fizyczno´┐Żci jak i abstrakcyjno´┐Żci.

Je´┐Żli chodzi o niekt´┐Żre nauki, to teorie tworzone s´┐Ż, aby usystematyzowa´┐Ż wszelkie fakty, wyja´┐Żni´┐Ż dlaczego one wyst´┐Żpuj´┐Ż b´┐Żd´┐Ż powsta´┐Ży, a tak´┐Że by na ich podstawie stara´┐Ż si´┐Ż przewidywa´┐Ż i prognozowa´┐Ż przysz´┐Że zdarzenia. Teoria mo´┐Że tak´┐Że s´┐Żu´┐Ży´┐Ż do tworzenia nowych urz´┐Żdze´┐Ż, maszyn, broni, a tak´┐Że system´┐Żw.

W naukach ´┐Żcis´┐Żych niekt´┐Żre teorie s´┐Żu´┐Ż´┐Ż tylko tworzeniu tak zwanych teorii praktycznych zajmuj´┐Żcych si´┐Ż ´┐Żwiatem , wytworami ludzkiej pracy, jak i dokonaniu ich odpowiedniej analizy logicznej.

Teoria, kt´┐Żra niestety nie jest poparta ´┐Żadnymi faktami, ani dowodami nazywana jest hipotez´┐Ż.
W og´┐Żlnym rozumieniu i w j´┐Żzyku potocznym s´┐Żowa teoria u´┐Żywa si´┐Ż, aby stworzy´┐Ż swego rodzaju uproszczenie rzeczywisto´┐Żci. Taki model ma s´┐Żu´┐Ży´┐Ż jedynie w celu analizy i przeanalizowania danego zagadnienia.

Teoria mo´┐Że by´┐Ż stosowana tylko w odniesieniu do przedmiot´┐Żw i dziedziny, kt´┐Żrej bezpo´┐Żrednio dotyczy.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  alergia
demokracja
nerwica natr´┐Żctw
produkt
choroba
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.