? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest tautologia?

Poj´┐Żcie tautologii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja tautologii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

tautologia - przyk´┐Żady tautologii spotykamy bardzo cz´┐Żsto w j´┐Żzyku potocznym. S´┐Ż to takie fragmenty wypowiedzi, w kt´┐Żrych za pomoc´┐Ż kilku r´┐Żnych s´┐Ż´┐Żw przekazywany jest ten sam sens. Podobie´┐Żstwa do tautologii wykazuj´┐Ż tak´┐Że pleonazmy oraz parafrazy, z tym, ´┐Że wprawny u´┐Żytkownik j´┐Żzyka bez problemu rozr´┐Żni te konstrukcje.

Nagminne u´┐Żywanie tautologii ´┐Żwiadczy z regu´┐Ży o naszej niewielkiej sprawno´┐Żci j´┐Żzykowej. Wystarczy du´┐Żo czyta´┐Ż, by unikn´┐Ż´┐Ż wielu tego rodzaju konstrukcji, a tak´┐Że stara´┐Ż si´┐Ż u´┐Żywa´┐Ż rozumu podczas m´┐Żwienia. Typowym przyk´┐Żadem tautologii s´┐Ż zwroty \'´┐Żr´┐Żd´┐Żo i geneza tego utworu\', \'tylko i wy´┐Ż´┐Żcznie\', \'w rzeczywisto´┐Żci i naprawd´┐Ż\', \'specjalistyczny i fachowy\', a tak´┐Że wiele podobnych.

Tautologie charakteryzuj´┐Ż si´┐Ż tym, ´┐Że oba cz´┐Żony w zwrocie s´┐Ż sobie r´┐Żwne, jest to konstrukcja wsp´┐Żrz´┐Żdna (sp´┐Żjniki i, oraz). Wyst´┐Żpuj´┐Ż nieco rzadziej, ni´┐Ż pleonazmy (mas´┐Żo ma´┐Żlane) czy parafrazy (omawianie u´┐Żytego poj´┐Żcia w tym samym zdaniu).

Warto pr´┐Żbowa´┐Ż podczas formu´┐Żowania zda´┐Ż unika´┐Ż rozbudowywania konstrukcji wyrazowych, poniewa´┐Ż ch´┐Ż´┐Ż stosowania kwiecistej i r´┐Żnorodnej mowy bardzo cz´┐Żsto skutkuje w´┐Ża´┐Żnie tworzeniem tautologii.

Gdy nie znamy znaczenia jakiego´┐Ż s´┐Żowa, lepiej go nie u´┐Żywa´┐Ż, ni´┐Ż wzbudza´┐Ż ´┐Żmiech.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  alergiczny katar
postanowienie nieistotne
pa´┐Żstwo
j´┐Żzyk
system polityczny
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.