? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest system rz�d�w?

Poj�cie systemu rz�d�w i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja systemu rz�d�w napisana w spos�b zrozumia�y.

system rz�d�w - relacje pomi�dzy poszczeg�lnymi rodzajami w�adz (z zasady podzia�u w�adz wynika konieczno�� okre�lenia wzajemnych stosunk�w pomi�dzy organami pa�stwa nale��cymi do poszczeg�lnych w�adz).
zainteresowanie dotyczy g��wnie stosunk�w mi�dzy egzekutyw� a legislatyw�
w�adza s�downicza w Europie nie jest r�wnorz�dna pozosta�ym, akcentuje si� jej niezale�no�� (w USA jest r�wnorz�dna)

Rodzaje systemu rz�d�w:
a) system prezydencki
b) system parlamentarny
c) system p�prezydencki (prezydencjalny, prezydencko-parlamentamy)
• dwucz�onowa egzekutywa, rz�d odpowiada politycznie i przed prezydentem i przed parlamentem
• prezydent nie odpowiada politycznie przed parlamentem, jedynie konstytucyjnie, wybierany w wyborach powszechnych, kontroluje dzia�alno�� parlamentu i rz�du, stymuluje ich dzia�alno��
• parlament ma ograniczone kompetencje (z powodu ustalenia materii ustawowej, reszta nale�y do rz�du oraz innego typu uchwalania ustaw z pomini�ciem parlamentu - referendum)
d) system komitetowy „rz�d�w zgromadzenie”
• wywodzi si� z konstytucji jakobi�skiej z 1793 r.
• parlament ��czy w niej funkcje ustawodawcze i wykonawcze
• rz�d traktowany jest jako jego organ wykonawczy i wy�aniany jest spo�r�d cz�onk�w parlamentu, kt�rzy pe�ni� funkcj� szef�w resort�w
• w przepadku konfliktu parlamentu z rz�dem, parlament nie mo�e by� rozwi�zany, ani rz�d odwo�any
• rz�d ma ma�y wp�yw na parlament (inicjatywa ustawodawcza), ale w�adz� prawodawcz� pow�ci�gaj� elementy demokracji bezpo�redniej lub federalistyczna struktura pa�stwa (np. w Szwajcarii)

 

     
Najnowsze poj�cia
  denotacja
kartoteka
ftyzjopulmonologia
rewaluacja
eksporter
 

 

     
Losowe poj�cia
  cenzus wyborczy
sp�ka kapita�owa
imperator
wynik finansowy
pener
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.