? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest �wiadomo�� narodowa?

Poj�cie �wiadomo�ci narodowej i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja �wiadomo�ci narodowej napisana w spos�b zrozumia�y.

�wiadomo�� narodowa - subiektywny aspekt, kt�ry pojawia si� jako nast�pstwo cech narodowych. Proces formowania narodu jest d�ugowieczny. Na bazie cech obiektywnych zaczyna rozwija� si� �wiadomo�� narodowa.

Nie ma narodu bez �wiadomo�ci narodowej. Rozw�j �wiadomo�ci powstaje pod wp�ywem elit kulturalnych. �wiadomo�� narodowa kszta�tuja tak�e ideologowie kulturowi. S� to m.in. my�liciele, ideali�ci, tworz� oni r�ne ideologie narodowe.

�wiadomo�� narodowa odgrywa wa�n� i pozytywn� rol� w �yciu spo�ecznym: umo�liwia pe�ne ukszta�towanie si� narodu, ma charakter motywacyjny.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  uk�ad nerwowy
czarne bajnie
infrastruktura
poda�
konfiguracja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.