? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest �wiadomo��?

Poj�cie �wiadomo�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja �wiadomo�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

�wiadomo�� - jest nazywana pewnego rodzaju wewn�trznym odzwierciedleniem tego co widzimy, co nas otacza, czyli naszej rzeczywisto�ci. �wiadomo�� jest zjawiskiem niezwykle dynamicznym.

Je�li wykonujemy co� z pe�n� �wiadomo�ci� to znaczy, �e nasza �wiadomo�� odnosi si� do �ci�le okre�lonych nie tylko przedmiot�w, ale i tak�e os�b i zjawisk. W�a�nie owe przedmioty, osoby i zjawiska b�d� tematem �ci�le okre�lonych czynno�ci wykonywanych przez cz�owieka. Przyk�adem mog� by� my�li nad rozwi�zaniem �ci�le okre�lonego problemu- pracownik boi si� zwolnienia, wi�c jego my�li kieruj� si� w tym kierunku.

�wiadomo�� mo�emy podzieli� na introspektywn�- cz�owiek skupia swoj� uwag� tylko i wy��cznie na samym akcie �wiadomo�ci - oraz ekstrospektywn� - uwaga cz�owieka skoncentrowana jest tylko i wy��cznie na przedmiocie �wiadomo�ci.

�wiadomo�� jest pewnego rodzaju aktywno�ci� psychiki ludzkiej. Mo�na j� przedstawi� na wykresie, w kt�rym na jednym ko�cu znajduje si� pe�na �wiadomo�� danej sytuacji, w�asnych stan�w ducha oraz uczu�. Natomiast na drugim ko�cu wykresu znajduj� si� poszczeg�lne stany cz�owieka, takie jak og�lne znieczulenie uczuciowe, szok i tym podobne. Wszelkie czynno�ci �wiadome powstaj� tylko i wy��cznie wtedy, gdy nasza psychika znajduje si� w stanie czuwania.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  kalkulacja normatywna
nasiono
skr�t
filia
resocjalizacja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.