? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest �wi�d?

Poj�cie �wi�du i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja �wi�du napisana w spos�b zrozumia�y.

�wi�d - dolegliwo�� dotykaj�ca nasz� sk�r�. Jego pojawieniu si� towarzyszy nieustanna ch�� drapania lub pocierania miejsc, kt�rych on dotyczy. Nie do ko�ca wiadomo jednak, czy �wi�d jest rodzajem b�lu, czy jedynie doznaniem, kt�rego bardzo ci�ko jest si� pozby�.

�wi�d jest bardzo dokuczliw� dolegliwo�ci�. W istotny spos�b ujemnie wp�ywa na komfort naszego codziennego �ycia. Gdy si� pojawia, to dolegliwo�ci z nim zwi�zane bardzo utrudniaj� nam normalne egzystowanie. Ci�ko jest si� nam w�wczas skupi� na wykonywaniu podstawowych czynno�ci. Przeszkadza r�wnie� w trakcie naszego snu- uporczywe sw�dzenie wr�cz nigdy si� nie ko�czy. R�wnie� nasze samopoczucie cierpi z jego powodu. Stajemy si� nadmiernie pobudliwi a zarazem- nerwowi. Mo�e r�wnie� sprawia�, �e z jego powodu nasze kontakty z innymi b�d� utrudnione.

Jakie s� przyczyny wyst�powania �wi�du? Zasadniczo pojawienie si� �wi�du ma zwykle zwi�zek z niew�a�ciw� higien�. Powi�zany jest r�wnie� z szeregiem chor�b o dermatologicznym pochodzeniu. Tak wi�c mo�e si� pojawi� je�li cierpimy na dolegliwo�ci takie jak grzybica, �wierzb, liszaj czerwony czy te� pokrzywka. Czasem zdarza si�, �e jego przyczyna ma bezpo�redni zwi�zek z alergi�. �wi�d mo�e by� r�wnie� efektem zaburze� natury metabolicznej. Niekt�re choroby naszych narz�d�w wewn�trznych, takich jak w�troba, nerki czy przew�d pokarmowy, oraz zaburzenia jajnik�w czy trzustki, mog� sta� si� r�wnie� przyczyn� jego wyst�pienia. Mo�e r�wnie� wyst�powa� samoistnie- bez powi�zania z �adnym schorzeniem czy bez wyra�nej przyczyny. Dodatkowo �wi�d nasila� mog� r�norodne infekcje bakteryjne lub wirusowe, nadmierne przesuszenie sk�ry a nawet stres oraz bardzo silne emocje. Je�li �wi�d nas dopadnie- nie powinni�my stosowa� zbyt gor�cej wody w trakcie k�pieli, poniewa� dodatkowo wp�ywa ona na nasilenie si� jego objaw�w.

Leczenie �wi�du to g�ownie stosowanie antagonist�w receptor�w histaminowych. �rodki, jakie stosuje si� w leczeniu r�nych jego odmian, to na przyk�ad: leki antydepresyjne, leki antyepileptyczne, talidomid oraz r�norodne specyfiki przeciwgrzybiczne i przeciwpaso�ytnicze to tylko niekt�re sposoby na to, by pozby� si� tej uporczywej dolegliwo�ci. Jedno jest pewne- dolegliwo�ci tej nie wolno bagatelizowa�. Intensywne drapanie si� mo�e powa�nie uszkodzi� nasz nask�rek, a przez to powodowa� powa�ne zaka�enia sk�ry. Zatem je�li tylko ta dolegliwo�� pojawi si�- nale�y jak najszybciej skonsultowa� si� z lekarzem i rozpocz�� jej leczenie.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  model ekonomiczny
afiks
brud
badanie marketingowe
liczba
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.