? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest suwerenno��?

Poj�cie suwerenno�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja suwerenno�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

suwerenno�� - ten termin mo�na odnie�� zar�wno do specyfiki funkcjonowania pa�stwa jak i do cechy narodu.

Suwerenno�� pa�stwa sprowadza si� do jego niezale�no�ci zar�wno w sprawach wewn�trznych jak i zewn�trznych. Suwerenno�� wewn�trzna oznacza, �e pa�stwo samo decyduje o sobie i nie maj� na nie wp�ywu organizacje dzia�aj�ce na jego terytorium. Suwerenno�� zewn�trzn� charakteryzuje niezale�no�� podejmowania decyzji od opinii innych pa�stw, organizacji mi�dzynarodowych, czy te� grup nacisku o mi�dzynarodowym zasi�gu dzia�ania. Granic� suwerenno�ci danego pa�stwa jest poszanowanie suwerenno�ci innych pa�stw i poszanowanie norm wynikaj�cych z zaakceptowanych mi�dzynarodowych zobowi�za�.

Suwerenno�� narodu przejawia si� w decydowaniu o kwestiach dotycz�cych polityki i funkcjonowania pa�stwa. Realizacji suwerenno�ci narodu s�u�� po�rednie i bezpo�rednie formy demokracji. Formy po�rednie to r�nego rodzaju ruchy spo�eczne, wyb�r organ�w sprawuj�cych w�adz�, inicjatywy obywatelskie, formu�owanie petycji, przynale�no�� do organizacji spo�ecznych i politycznych, przynale�no�� do zwi�zk�w zawodowych i stowarzysze�. Bezpo�rednie formy demokracji to np. referendum (g�osowanie ludowe), konsultacja spo�eczna, samorz�d spo�eczny, wybory do cia� przedstawicielskich, prawo do zgromadze�.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  ruchliwo�� spo�eczna
konstytucja
sarkoidoza
poezja
segmentacja rynku
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.