? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest stosunek administracyjnoprawny?

Poj´┐Żcie stosuneku administracyjnoprawnego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja stosuneku administracyjnoprawnego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

stosunek administracyjnoprawny - stosunki mi´┐Żdzy pa´┐Żstwem i dzia´┐Żaj´┐Żcymi w jego imieniu podmiotami administracji publicznej a obywatelami i innymi podmiotami. Oparte s´┐Ż na normach prawa administracyjnego (podmiot administracji wyst´┐Żpuje wobec innego podmiotu np. wobec obywatela, gdy ´┐Ż´┐Żda od niego jakiego´┐Ż ´┐Żwiadczenia lub nak´┐Żada na niego jaki´┐Ż obowi´┐Żzek lub mu na co´┐Ż zezwala ).

Przedmiot stosunku le´┐Ży zawsze w sferze prawem okre´┐Żlonych zada´┐Ż administracji pubublicznej, Jest obj´┐Żty kompetencj´┐Ż jednego z podmiot´┐Żw adm. Podmiotami stosunku s´┐Ż; zawsze organ administracji upowa´┐Żniony do ´┐Ż´┐Żdania okre´┐Żlonego zachowania si´┐Ż, podmiot (osoba fizyczna lub prawna , jednostka organizacyjna ) do kt´┐Żrego skierowany jest nakaz lub zakaz albo kt´┐Żry ´┐Ż´┐Żda okre´┐Żlonego zachowania si´┐Ż od organu administracyjnego.

W stosunku administracyjnoprawnym jeden z podmiot´┐Żw reprezentuje w´┐Żadztwo pa´┐Żstwowe. Obowi´┐Żzki i uprawnienia wynikaj´┐Żce ze stosunk´┐Żw administracyjnoprawnych maj´┐Ż charakter osobisty nie mog´┐Ż by´┐Ż przenoszone na inne osoby, wygasaj´┐Ż z chwil´┐Ż ´┐Żmierci osoby obowi´┐Żzanej lub po up´┐Żywie czasu np. pozwolenie na alkohol wydaje si´┐Ż na okres 3 lat

Stosunek administracyjnoprawny mo´┐Że by´┐Ż nawi´┐Żzany
-z mocy ustawy -powstaj´┐Ż prawa i obowi´┐Żzki w sferze podatkowej, obowi´┐Żzku szkolnego, uczestnik´┐Żw ruchu drogowego, u´┐Żytkownik´┐Żw urz´┐Żdze´┐Ż publicznych,
-w drodze aktu adm. - konkretyzacja uprawnie´┐Ż i obowi´┐Żzk´┐Żw,
-w drodze decyzji - np. akt mianowania urz´┐Żdnika s´┐Żu´┐Żby cywilnej,
-w drodze umowy administracyjnej,
-w wyniku dzia´┐Ża´┐Ż faktycznych- np. przez sam fakt korzystania z gminnego urz´┐Żdzenia publicznego powstaje stosunek prawny z uprawnieniami i obowi´┐Żzkami gminy oraz osoby korzystaj´┐Żcej,
-przez zg´┐Żoszenie przez obywatela (lub jednostk´┐Ż prawna) pod adresem organu roszczenia o okre´┐Żlone zachowanie si´┐Ż.

Rodzaje stosunk´┐Żw administracyjnoprawnych:
- stosunki proceduralne- maja charakter stosunk´┐Żw czasowych , przej´┐Żciowych ,podstaw´┐Ż prawn´┐Ż s´┐Ż normy proceduralne ( przepisy o post´┐Żpowaniu adm.) nawi´┐Żzane zostaj´┐Ż z chwil´┐Ż wszcz´┐Żcia post´┐Żpowania , a wygasaj´┐Ż z momentem wydania ostatecznej decyzji administracji. Np. z´┐Żo´┐Żenie podania - od momentu z´┐Żo´┐Żenia podania do wydania decyzji ostatecznej. ´┐Ż´┐Żczy on organ prowadz´┐Żcy post´┐Żpowanie, stron´┐Ż oraz pozosta´┐Żych uczestnik´┐Żw tego post´┐Żpowania okre´┐Żlaj´┐Żc ich wzajemne prawa i obowi´┐Żzki.
- stosunki proceduralne spornoadministracyjne- podstawa prawn´┐Ż s´┐Ż przepisy dopuszczaj´┐Żce zaskar´┐Żenie akt´┐Żw administracyjnych do s´┐Żdu. Stosunek proceduralny spornoadministracyjny trwa od chwili zaskar´┐Żenia aktu administracyjnego do czasu wydania orzeczenia przez s´┐Żd. Charakterystyczne jest dla tego stosunku zr´┐Żwnanie pozycji podmiot´┐Żw stosunku administracyjnoprawnego.
- stosunki ad hoc- odnosz´┐Ż si´┐Ż do konkretnego jednorazowego dzia´┐Żania np. okazania dokumentu, dopuszczenie do kontroli obiektu budowlanego czy zak´┐Żadu pracy.
- stosunki trwa´┐Że- mog´┐Ż by´┐Ż zwi´┐Żzane z prawami osobistymi (obowi´┐Żzek szkolny, obowi´┐Żzek zasadniczej s´┐Żu´┐Żby wojskowej), z prawami maj´┐Żtkowymi ( obowi´┐Żzek podatkowy), z korzystaniem z zak´┐Żad´┐Żw u´┐Żyteczno´┐Żci publicznej (´┐Żrodki komunikacji publicznej, wodoci´┐Żgi komunalne),
- stosunki ustrojowe- s´┐Ż regulowane nie tylko przepisami ustawowymi lecz tak´┐Że przepisami maj´┐Żcymi charakter wewn´┐Żtrzny .W stosunkach tych wszystkie podmioty s´┐Ż organami administracji pa´┐Żstwowej, wzgl´┐Żdnie innymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami, kt´┐Żre wykonuj´┐Ż zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.
- stosunki nadzoru - wyst´┐Żpuj´┐Ż mi´┐Żdzy organem nadzoru a podmiotem nadzorowanym.
- stosunki egzekucyjne- powstaj´┐Ż w toku wykonywania obowi´┐Żzk´┐Żw administracyjnoprawnych mi´┐Żdzy organem egzekucyjnym a zobowi´┐Żzanym i wierzycielem.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  denotacja
kartoteka
ftyzjopulmonologia
rewaluacja
eksporter
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  deflacja
owsiki
dewaluacja
konflikt spo´┐Żeczny
dro´┐Żd´┐Że
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.