? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest st�uszczenie w�troby?

Poj�cie st�uszczenia w�troby i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja st�uszczenia w�troby napisana w spos�b zrozumia�y.

st�uszczenie w�troby - powa�ne schorzenie, w trakcie kt�rego w kom�rkach w�trobowych nadmiernie odk�adaj� si� kropelki t�uszczu. Najcz�ciej przyczyn� wyst�powania tej choroby jest nadmierne spo�ywanie alkoholu. W�wczas o schorzeniu tym m�wi si�, �e mamy do czynienia z alkoholowym st�uszczeniem w�troby. Je�li natomiast przyczyny maj� inn� natur�- m�wimy i niealkoholowym st�uszczeniu w�troby.

Ci�ko jest dok�adnie okre�li� liczb� os�b, kt�re choruj� na t� w�a�nie chorob�. Wiadomo jednak, co mo�e wp�ywa� na zwi�kszenie ryzyka wyst�pienia niealkoholowego st�uszczenia w�troby. Tak wi�c w�r�d przyczyny wyst�powania tego schorzenia wymieni� mo�na przede wszystkim nadwag� oraz oty�o��. Niealkoholowe st�uszczenie w�troby wyst�powa� mo�e przy stosowaniu niew�a�ciwej diety. Od�ywianie si� wy��cznie Fast foodami i spo�ywanie du�ej ilo�ci t�uszcz�w r�wnie� mo�e sprawi�, �e zaistnieje wi�ksze prawdopodobie�stwo zachorowania. Przyczynami mog� tak�e sta� si� zaburzenia gospodarki lipidowej, cukrzyca typu 2, stosowanie niekt�rych lek�w, wirusowe zapalenie w�troby czy te� nasze genetyczne predyspozycje.

Je�li chodzi o objawy, to brak jest objaw�w specyficznych dla tego rodzaju schorzenia. Czasami mo�e r�wnie� zdarzy� si� tak, �e objawy w og�le si� nie pojawi�. Zasadniczo jednak osoby, w kt�rych zdiagnozowano t� dolegliwo��, skar�� si� na cz�stsze ni� zwykle z�e samopoczucie, zm�czenie, os�abienie fizyczne, zaburzenia snu czy te� uczucie pobolewania w po prawej stronie poni�ej �eber.

�eby zdiagnozowa� schorzenie, nale�y wykona� USG jamy brzusznej. Nale�y r�wnie� przeprowadzi� badanie krwi, a w razie potrzeby- wykona� biopsj�. Na szcz�cie st�uszczenie w�troby jest chorob�, kt�r� mo�na wyleczy�. Trzeba jednak prawie ca�kowicie zmieni� swoje �ycie i przyzwyczajenia �ywieniowe. Je�li przyczyn� jest nadu�ywanie alkoholu- trzeba go ca�kowicie wyeliminowa� z naszego �ycia. Zgubienie ka�dego zb�dnego kilograma to tak�e spos�b na wyleczenie. Schudni�cie i spo�ywanie du�ej ilo�ci warzyw na pewno nam w tym pomo�e. Je�li przyczyn� jest inna choroba, lub leki, kt�re przyjmujemy, trzeba poradzi� si� lekarza, kt�ry pomo�e nam wyleczy� t� dolegliwo��. Je�li leczenia nie podejmiemy, mo�e grozi� nam marsko�� w�troby oraz w��knienie. A takich schorzeniom lepiej zapobiega� i si� przed nimi wystrzega�.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  algorytm
raport roczny
spadek
gospodarka
przymiary k�towe
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.