? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest statystyka?

Poj´┐Żcie statystyki i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja statystyki napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

statystyka - termin statystyka pochodzi od ´┐Żaci´┐Żskiego s´┐Żowa status, co oznacza stan, po´┐Żo´┐Żenie, stosunki.

Statystyka to nauka zajmuj´┐Żca si´┐Ż badaniem zjawisk (proces´┐Żw) masowych, czyli takich, w kt´┐Żrych mamy do czynienia z dostatecznie du´┐Ż´┐Ż liczb´┐Ż obserwacji oraz ilo´┐Żciowym jej uj´┐Żciem.

Statystyka to zestawienie liczbowe, zbieranie i zestawienie danych, estymator (szacunki) obliczony z obserwowanych danych.

Badania statystyczne to szereg czynno´┐Żci. Zmierzaj´┐Żcych do jak najlepszego poznania struktury zbioru dowolnych element´┐Żw (ludzi, przedmiot´┐Żw, wydarze´┐Ż, zjawisk) podobnych pod wzgl´┐Żdem okre´┐Żlonych cech. Zbiory takie nazywa si´┐Ż zbiorowo´┐Żciami statystycznymi b´┐Żd´┐Ż populacjami statystycznymi. Ich elementami s´┐Ż jednostki statystyczne podlegaj´┐Żce bezpo´┐Żredniej obserwacji lub pomiarowi.
Badanie pe´┐Żne to takie, kt´┐Żre swoim zakresem obejmuje wszystkie jednostki danej zbiorowo´┐Żci. Prowadzone s´┐Ż one przy pomocy spis´┐Żw lub rejestracji bie´┐Ż´┐Żcej.
Badania cz´┐Żciowe to takie, kt´┐Żre swoim zakresem obejmuj´┐Ż jedynie cz´┐Ż´┐Ż zbiorowo´┐Żci. Dzielimy je na badania ankietowe, mamograficzne i reprezentacyjne.

Rodzaje cech statystycznych:
• ilo´┐Żciowe (mierzalne),
• jako´┐Żciowe (niemierzalne),
• skokowe (dyskretne) cech (zmienne), kt´┐Żre przyjmuj´┐Ż sko´┐Żczony lub przeliczalny zbi´┐Żr warto´┐Żci na danej skali liczbowej,
• ci´┐Żg´┐Że, kt´┐Żre mog´┐Ż przyj´┐Ż´┐Ż ka´┐Żd´┐Ż warto´┐Ż´┐Ż zakre´┐Żlonego przedzia´┐Żu liczbowego, przy czym ilo´┐Ż´┐Ż miejsca po przecinku uzale´┐Żniona jest od dok´┐Żadno´┐Żci dokonywanych pomiar´┐Żw.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  misja firmy
park narodowy
dob´┐Żr kadr
przebiegi towarowe
skarga konstytucyjna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.