? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest staro��?

Poj�cie staro�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja staro�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

staro�� - to stan, kt�rym okre�la si� pewien okres �ycia. Cz�owiek zaczyna starze� si� po przekroczeniu wieku �redniego. Granica ta jest bardzo p�ynna. Dodatkowo nale�y podkre�li�, �e wiek, kt�ry uwa�a si� za stary zmienia� si� na przestrzeni wiek�w. W staro�ytno�ci na przyk�ad za cz�owieka starego uwa�a�o si� osob� po 35 roku �ycia. By�o to wynikiem tego, �e �wczesnych czasach ludzie �yli bardzo kr�tko. Obecnie mamy do czynienia ze zjawiskiem wyd�u�ania si� �ycia, co jest spowodowane rozwojem medycyny i innych dziedzin, kt�re maj� bezpo�redni lub po�redni wp�yw na �ycie ludzkie.

Osoby starsze w ka�dym pa�stwie s� obdarzane szacunkiem.
Za osoby stare uwa�a si� te, kt�re posiadaj� oko�o 60lat. Starzenie w�r�d kobiet zaczyna si� ju� po pi��dziesi�tym roku �ycia. U m�czyzn proces ten zachodzi nieco p�niej, gdy� oko�o sze��dziesi�tego roku �ycia.

Staro�� z medycznego punktu widzenia to proces, w kt�rym przestaj� odbudowywa� si� kom�rki. Z tego te� powodu organizm staje si� coraz s�abszy i mniej odporny na r�nego rodzaju choroby. Wed�ug statystyk ludzie �yj� do 70 - 90 lat. Zdarzaj� si� r�wnie� takie osoby, kt�re do�ywaj� wieku o wiele d�u�szego. Zazwyczaj kobiety �yj� d�u�ej od m�czyzn.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  pami��
email banking
statek pasa�erski
samorz�d zawodowy
dowcip
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.