? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest ´┐Żrodowisko?

Poj´┐Żcie ´┐Żrodowiska i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja ´┐Żrodowiska napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

´┐Żrodowisko - jest najcz´┐Żciej okre´┐Żlane jako og´┐Ż element´┐Żw nieo´┐Żywionych i o´┐Żywionych, tych zar´┐Żwno naturalnych, jak i powsta´┐Żych w wyniku tw´┐Żrczej, po´┐Żredniej lub bezpo´┐Żredniej dzia´┐Żalno´┐Żci cz´┐Żowieka, kt´┐Żre wyst´┐Żpuj´┐Żcych na ´┐Żci´┐Żle okre´┐Żlonym obszarze oraz wszelkie ich wzajemne powi´┐Żzania, oddzia´┐Żywania i wyst´┐Żpuj´┐Żce pomi´┐Żdzy nimi zale´┐Żno´┐Żci.

´┐Żrodowisko jest zdecydowanie poj´┐Żciem podrz´┐Żdnym w stosunku do przyrody, kt´┐Żra obejmuje r´┐Żwnie´┐Ż elementy o´┐Żywione. ´┐Żrodowisko mo´┐Żemy podzieli´┐Ż z uwagi na stopie´┐Ż przekszta´┐Żcenia go przez cz´┐Żowieka na ´┐Żrodowisko naturalne, ´┐Żrodowisko antropogeniczne, ´┐Żrodowisko sztuczne, a tak´┐Że ´┐Żrodowisko zdegradowane.

W Polsce za korzystanie ze ´┐Żrodowiska oraz jego zasob´┐Żw, jak i wprowadzanie w nim zmian poprzez jego zanieczyszczanie, pobierane s´┐Ż op´┐Żaty na rzecz Funduszu Ochrony ´┐Żrodowiska, a tak´┐Że nak´┐Żada si´┐Ż bardzo wysokie kary za nielegalne niszczenie ´┐Żrodowiska jak i jego zasob´┐Żw.

Jedn´┐Ż z zasadniczych i zarazem najwa´┐Żniejszych w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żci ´┐Żrodowiska przyrodniczego - naturalnego jest r´┐Żwnowaga naturalna, kt´┐Żra zachodzi zawsze, gdy zar´┐Żwno odp´┐Żyw, jak i dop´┐Żyw energii oraz materii w przyrodzie s´┐Ż zr´┐Żwnowa´┐Żone i ´┐Żci´┐Żle ze sob´┐Ż powi´┐Żzane. Je´┐Żli w jednym miejscu materia odp´┐Żywa to na jej miejsce musi dop´┐Żyn´┐Ż´┐Ż nowa materia, gdy´┐Ż nic w przyrodzie nie mo´┐Że zgin´┐Ż´┐Ż bezpowrotnie. ´┐Żrodowisko przyrodnicze znajduje si´┐Ż w ci´┐Żg´┐Żej i nieustannej interakcji z cz´┐Żowiekiem, a dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż cz´┐Żowieka ma bezpo´┐Żredni lub po´┐Żredni wp´┐Żyw na ´┐Żrodowisko.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  epikureizm
kartoteka
VAT
dzia´┐Żanie polityczne
radio
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.