? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest �rednic�wka?

Poj�cie �rednic�wki i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja �rednic�wki napisana w spos�b zrozumia�y.

�rednic�wka - warsztatowy przyrz�d pomiarowy s�u��cy do pomiaru wewn�trznych wymiar�w (g��wnie �rednic) w miejscach oddalonych od powierzchni przedmiot�w (np. do pomiaru �rednicy g��bokiego otworu). Rozr�nia si� �rednic�wki:czujnikowe (z�o�one z z�batego czujnika zegarowego i g��wki pomiarowej z wymiennym kowade�kiem),mikrometryczne (o budowie zbli�onej do mikrometru, umo�liwiaj�ce pomiar �rednic otwor�w powy�ej 55 mm)

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  hemoroidy
zysk ekonomiczny
test
benchmarking
kryzys gospodarczy
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.