? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest sprawno��?

Poj�cie sprawno�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja sprawno�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

sprawno�� - wi��e si� z osi�gni�ciem jednostkowych cel�w uczestnik�w danego systemu organizacyjnego. Baruard proponuje u�ywa� to poj�cie, gdy og�lnie za�o�ony cel nie zosta� zrealizowany, a zrealizowane zosta�y preferencje jednostkowe nie b�d�ce bezpo�rednim �r�d�em dzia�ania. Sprawne dzia�anie realizuje preferencje i motywy jednostkowe. Natomiast efektywne dzia�ania prowadz� do osi�gni�cia celu z�o�onego systemu spo�eczno-gospodarczego.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  o�tarz
przest�pstwo
m�odzie�
instytucja
Grappa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.