? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest sprawiedliwo��?

Poj�cie sprawiedliwo�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja sprawiedliwo�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

sprawiedliwo�� - to bardzo szerokie poj�cie, kt�re odnosi si� do wielu r�nych dziedzin �ycia. Zasadniczo mo�emy stwierdzi�, i� sprawiedliwo�� jest mo�e by� definiowana zar�wno pod wzgl�dem filozoficznym jak i prawnym. Najog�lniej bior�c, sprawiedliwo�� to uczciwe, r�wne oraz moralne traktowanie drugiego cz�owieka. Takie zachowanie powinno si� obserwowa� nie tylko na gruncie spo�ecznym (gdzie tej sprawiedliwo�ci najcz�ciej niestety brakuje), lecz tak�e w zwi�zku z relacjami na poziomie osobistym oraz rodzinnym.

Mianem cz�owieka sprawiedliwego okre�lany jest ten, kto stara si� post�powa� zgodnie z przyj�tymi powszechnie zasadami moralnymi i etycznymi oraz ten, kto traktuje ka�dego cz�owieka w ten sam spos�b, nie bacz�c na jego status spo�eczny czy jakie� inne koligacje, kt�re mog� wp�ywa� na jego ocen�. Sprawiedliwo�� to zatem zasada, kt�r� mo�na skwitowa� kr�tkim „wszystkim po r�wno”. To tak�e poj�cie, kt�re w wielu krajach (w tym r�wnie� w Polsce) oznacza ca�y system prawny oraz instytucje zajmuj�ce si� jego egzekwowaniem. Mo�e by� rozpatrywane r�wnie� w aspekcie religijnym, jako post�powanie (w ka�dej mo�liwej sytuacji) zgodne z zasadami g�oszonymi przez boskie prawo.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  bezpiecze�stwo
organizacja
peep show
hipotermia
nudno�ci
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.