? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest sp�ka kapita�owa?

Poj�cie sp�ki kapita�owej i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja sp�ki kapita�owej napisana w spos�b zrozumia�y.

sp�ka kapita�owa - akcyjna i z o.o. - stworzona zgodnie z prawem handlowym, inwestorzy odpowiedzialno�� ograniczon�; inwestorzy zwykle nie uczestnicz� w zarz�dzaniu bie��c� dzia�alno�ci�; Cechy + - ograniczona odpowiedzialno��, �atwy transfer w�asno�ci, �atwo�� w pozyskaniu nowego kapita�u, ci�g�o�� istnienia (gdy zmieniaj� si� w�a�ciciele) cechy negatywne: mo�liwo�� podw�jnego opodatkowania, kapita� w�asny w akcyjnych - kapita� akcyjny (sk�ada si� z dw�ch cz�ci - kapita� podstawowy(wg warto�ci nominalnej zwykle sprzedawane s� dro�ej ni� nominalnie) i kapita� agio (przewy�szaj�cy nominaln�, r�nica pomi�dzy kwot� uzyskan� ze sprzeda�y akcji a warto�ci� nominaln� akcji), w z o.o. kapita� zak�adowy.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  sarkoidoza
socjologia medycyny
informatyka
notatka
mierzenie
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.