? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest spo�ecze�stwo informacyjne?

Poj�cie spo�ecze�stwa informacyjnego i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja spo�ecze�stwa informacyjnego napisana w spos�b zrozumia�y.

spo�ecze�stwo informacyjne - jest to spo�ecze�stwo dla kt�rego informacja stanowi dobro najwy�sze oraz najcenniejsze. Poj�cie to zaistnia�o w 1963r dzi�ki pewnemu Japo�czykowi, kt�ry opisywa� ewolucj� spo�ecze�stwa. W swoim materiale, zawar� on r�wnie� informacj� na temat technologii informatycznych. Termin ten zyska� jednak popularno�� dopiero 5 lat p�niej dzi�ki rozwa�aniom na temat teorii informacji.

Spo�ecze�stwo informacyjne okre�lane jest tak�e jako spo�ecze�stwo poprzemys�owe. Aby mog�o ono okre�la� si� mianem spo�ecze�stwa informacyjnego konieczne b�dzie spe�nienie kilku wymog�w. Jednym z nich okazuje si� szeroka siec telekomunikacyjna, z kt�rej us�ug b�dzie m�g� korzysta� ka�dy obywatel. Istotn� rol� odgrywaj� r�wnie� zasoby informacyjne.

Dzia�anie takiego spo�ecze�stwa ma g��wnie na celu pozyskiwanie dochodu narodowego, a co za tym idzie umo�liwienie odpowiedniego bytu spo�ecze�stwu. Kolejnym istotnym czynnikiem jest rozw�j spo�ecze�stwa, daj�cy mo�liwo�� u�ytkowania �rodk�w masowej informacji. Spo�ecze�stwo informacyjne wyr�nia si� przede wszystkim bogatym sektorem us�ug, a tak�e solaryzacja na wysokim poziomie.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  Blendet Scot Whisky
grunt utwardzony
osobowo��
handel zagraniczny
ratio
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.