? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest spo�ecze�stwo?

Poj�cie spo�ecze�stwa i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja spo�ecze�stwa napisana w spos�b zrozumia�y.

spo�ecze�stwo - to du�a zbiorowo�� spo�eczna, kt�ra zamieszkuje okre�lone terytorium, posiada wsp�ln� kultur� i jest po��czona sieci� kontakt�w i relacji spo�ecznych. Spo�ecze�stwo posiada instytucje, dzi�ki kt�rym funkcjonuje i przybiera form� organizacyjn� pa�stwa, plemienia lub narodu.
Ze wzgl�du na stopie� rozwoju, na jakim si� znajduj�, spo�ecze�stwa dzielimy na tradycyjne, przemys�owe i poprzemys�owe.

Do spo�ecze�stw tradycyjnych nale�� spo�ecze�stwa rolnicze i pierwotne. Charakteryzuj� si� skupieniem ludno�ci na wsiach, dominacj� grup pierwotnych, brakiem formalnej kontroli. W spo�ecze�stwach pierwotnych podstaw� gospodarki stanowi rolnictwo i rzemios�o, istotn� rol� odgrywa gospodarstwo domowe, a pieni�dz ma niewielkie znaczenie w handlu.

Spo�ecze�stwa przemys�owe wykszta�ci�y si� w wyniku rewolucji przemys�owej. Spo�ecze�stwo ulega wp�ywom industrializacji, staje si� coraz bardziej produktywne, cieszy si� popraw� warunk�w �ycia, mniejsze znaczenie przyk�ada do �ycia rodzinnego, staje si� w wi�kszym stopniu spo�ecze�stwem �wieckim i miejskim.

Spo�ecze�stwo poprzemys�owe to takie, kt�rego cz�onkowie utrzymuj� si� z wytwarzania i przetwarzana informacji, skupiaj� si� w miejskich aglomeracjach i tworz� kultur� masow�.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  cena
bezpiecze�stwo
gmina
doping
zapalenie jelita grubego
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.