? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest socjologia medycyny?

Poj´┐Żcie socjologii medycyny i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja socjologii medycyny napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

socjologia medycyny - to dziedzina, kt´┐Żra zajmuje si´┐Ż prowadzeniem bada´┐Ż spo´┐Żecznych odnosz´┐Żcych si´┐Ż do systemu szpitalnictwa. Poza tym dziedzina ta odnosi si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż do innych plac´┐Żwek o charakterze leczniczym. Zajmuje si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż badaniem roli spo´┐Żecznej zawod´┐Żw o typowo medycznych charakterze, a wi´┐Żc lekarzy, piel´┐Żgniarek itp.

Bardzo cz´┐Żsto mo´┐Żemy spotka´┐Ż si´┐Ż z poj´┐Żciem, jakim jest socjologia medyczna. Ta dziedzina socjologii jest naprawd´┐Ż ciekawa. Jej g´┐Ż´┐Żwnym zadaniem jest badanie spo´┐Żecznych aspekt´┐Żw zdrowia, choroby oraz opieki zdrowotnej. Prowadzone s´┐Ż w niej ponadto badania spo´┐Żeczne, kt´┐Żrych zadaniem jest przeanalizowanie dzia´┐Żalno´┐Żci ca´┐Żego systemu szpitalnictwa. Sprawdza si´┐Ż zatem tutaj to, czy dany system prawid´┐Żowo dzia´┐Ża, czy nale´┐Ży co´┐Ż w nim zmieni´┐Ż itp. W zwi´┐Żzku z powy´┐Ższym dziedzin´┐Ż t´┐Ż mo´┐Żna z powodzeniem uzna´┐Ż za jedn´┐Ż z najwa´┐Żniejszych i najwi´┐Żkszych ze wszystkich poddyscyplin socjologii.

W wielu opracowaniach zachodnich dokonuje nawet podkre´┐Żlenia faktu, i´┐Ż socjologia medycyny umo´┐Żliwia nam zrozumienie jej aktualnej kondycji. Pozwala r´┐Żwnie´┐Ż na okre´┐Żlenie jej przysz´┐Żego statusu. Warto zdawa´┐Ż sobie spraw´┐Ż z tego, i´┐Ż historyczne podwaliny w zakresie proces´┐Żw chorowania, a tak´┐Że same wyobra´┐Żenia na temat zdrowia s´┐Ż prawie tak samo wa´┐Żne, jak dokonywanie uwzgl´┐Żdnienia r´┐Żnorodnych czynnik´┐Żw o charakterze kulturowym czy ekonomicznym.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  denotacja
kartoteka
emotikona
ftyzjopulmonologia
eksporter
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  projekt
prawa obywatelskie
asertywno´┐Ż´┐Ż
psychologia
ruchliwo´┐Ż´┐Ż spo´┐Żeczna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.