? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest �mier�?

Poj�cie �mierci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja �mierci napisana w spos�b zrozumia�y.

�mier� - jest stanem organizmu �ywego, w kt�rym na sta�e ustaj� podstawowe funkcje �yciowe. Jest to stan nieodwracalny i nieunikniony. O �mierci m�wimy, gdy przestaje funkcjonowa� ca�y organizm, ale tak�e w przypadku ustania funkcji �yciowych okre�lonych organ�w organizmu (przyk�adowo m�zg jest zdrowy, ale zatrzyma�a si� akcja serca).

Wraz z rozwojem nauki, techniki, a w szczeg�lno�ci medycyny obecnie powsta�a i funkcjonuje nowa definicja �mierci. Wedle tej�e definicji osob� uznaje si� za zmar�� gdy nast�puje u niej �mier� pnia m�zgu.

�mier� nie we wszystkich przypadkach jest jednym momentem. St�d wsp� ze �mierci� mo�na m�wi� o nast�puj�cych stanach w jakich mo�e znajdowa� si� osoba konaj�ca: agonia, �mier� pozorna, �mier� kliniczna, �mier� biologiczna, okres interletalny. Ze wzgl�du na t� z�o�ono�� samego procesu umierania i stan�w mu towarzysz�cych ze �mierci� wi��e si� szereg kontrowersji w odniesieniu to tej dziedziny nauki jak� jest transplantologia.

Istnieje wiele przyczyn �mierci. Przyczyny te mo�na podzieli� na trzy podstawowe grupy, a mianowicie �mier� w wyniku starzenia si� organizmu, b�d� z powod�w chorobowych, czy w wyniku wypadku.

�mier� jest tematem, kt�ry zawsze fascynowa� i fascynuje cz�owieka, st�d powszechne wyst�powanie motywu �mierci w kulturze, od czas�w najdawniejszych, a� do chwili obecnej.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  heurystyka reprezentatywno�ci
Czarna Ha�cza
segmentacja rynku
negocjacje
przedsi�biorstwo
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.