? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest serce?

Poj´┐Żcie serca i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja serca napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

serce - worek mi´┐Żniowy, kt´┐Żry le´┐Ży w ´┐Żr´┐Żdpiersiu, wprowadza krew w ruch. Z przodu graniczy z mostkiem, cz´┐Żciowo przykryte jest przez p´┐Żuca, z ty´┐Żu znajduje si´┐Ż kr´┐Żgos´┐Żup. Dolna cz´┐Ż´┐Ż serca le´┐Ży w pi´┐Żtej przestrzeni mi´┐Żdzy´┐Żebrowej. Serce podzielone jest na 4 cz´┐Żci.

Budowa serca
Serce jest pomp´┐Ż, wprowadzaj´┐Żc´┐Ż krew w ruch. Ma kszta´┐Żt tr´┐Żjk´┐Żtny, wielko´┐Żci pi´┐Żci cz´┐Żowieka, zbudowane z tkanki mi´┐Żniowej, posiada specjalny rodzaj tkanki mi´┐Żniowej:
a) mi´┐Żnie szkieletowe - poprzecznie pr´┐Ż´┐Żkowane (zale´┐Żne od woli cz´┐Żowieka),
b) mi´┐Żnie szkieletowe g´┐Żadkie - wrzecionowate, nie podlegaj´┐Ż woli, wyst´┐Żpuj´┐Ż w ´┐Żcianach naczy´┐Ż przewodu pokarmowego,
c) mi´┐Żsie´┐Ż sercowy - odmiana mi´┐Żnia poprzecznie pr´┐Ż´┐Żkowanego, jego praca nie podlega woli, pracuje niezale´┐Żnie, ma w´┐Żasny uk´┐Żad, zbudowana jest tak ´┐Żciana serca.

´┐Żciana serca zbudowana jest z 3 warstw: wewn´┐Żtrz znajduje si´┐Ż cienka b´┐Żona, czyli wsierdzie wy´┐Żcie´┐Żaj´┐Żce ca´┐Że serce. Blaszki wsierdzia zdwajaj´┐Ż si´┐Ż mi´┐Żdzy komorami i przedsionkami i nosz´┐Ż nazw´┐Ż zastawek przedsionkowo - komorowych. Kolejna warstwa to mi´┐Żni´┐Żwka - gruba, sk´┐Żada si´┐Ż z trzech warstw. Na zewn´┐Żtrz od mi´┐Żni´┐Żwki znajduje si´┐Ż nasierdzie. Zastawki przedsionkowo - komorowe s´┐Ż po´┐Ż´┐Żczone z mi´┐Żniami brodawkowymi. Od nich odchodz´┐Ż cienkie struny ´┐Żci´┐Żgniste.

Przedsionki s´┐Ż oddzielone od kom´┐Żr przegrod´┐Ż przedsionkowo - komorow´┐Ż. Mi´┐Żdzy lew´┐Ż komor´┐Ż a lewym przedsionkiem znajduje si´┐Ż zastawka dwudzielna, a mi´┐Żdzy praw´┐Ż komor´┐Ż a prawym przedsionkiem zastawka tr´┐Żjdzielna. Zastawki sk´┐Żadaj´┐Ż si´┐Ż z p´┐Żatk´┐Żw, kt´┐Żre si´┐Ż zamykaj´┐Ż i otwieraj´┐Ż.

Zastawka p´┐Żksi´┐Życowata aorty i w t´┐Żtnicy p´┐Żucnej sk´┐Żada si´┐Ż z trzech p´┐Żatk´┐Żw (mi´┐Żdzy dwu - i tr´┐Żjdzieln´┐Ż zastawk´┐Ż).

W ´┐Żrodku serca s´┐Ż dwie jamy wype´┐Żnione krwi´┐Ż, podzielone na p´┐Ż przegrod´┐Ż mi´┐Żdzykomorow´┐Ż. Wyr´┐Żnia si´┐Ż 2 komory:
a) prawa - wype´┐Żniona krwi´┐Ż ´┐Żyln´┐Ż, wychodzi z niej pie´┐Ż p´┐Żucny, kt´┐Żry prowadzi odtlenion´┐Ż krew do p´┐Żuc, ´┐Żeby j´┐Ż utleni´┐Ż, utleniona krew wraca ´┐Ży´┐Żami p´┐Żucnymi,
b) lewa - wype´┐Żniona krwi´┐Ż t´┐Żtnicz´┐Ż, z niej wychodzi aorta, t´┐Żoczy krew na obw´┐Żd ca´┐Żego cia´┐Ża, mi´┐Żnie s´┐Ż grubsze.

Opr´┐Żcz kom´┐Żr w sercu s´┐Ż te´┐Ż inne jamy: 2 przedsionki:
a) nad komor´┐Ż lew´┐Ż lewy przedsionek
b) nad komor´┐Ż praw´┐Ż prawy przedsionek

Serce kurczy si´┐Ż przez ca´┐Że ´┐Życie cz´┐Żowieka, wykonuje prac´┐Ż, t´┐Żoczy krew przez naczynia krwiono´┐Żne. Cz´┐Żsto´┐Ż´┐Ż pracy serca wynosi ´┐Żrednio od 60 do 72 skurcz´┐Żw na minut´┐Ż. Dzieci maj´┐Ż szybsz´┐Ż akcj´┐Ż serca.
Je´┐Żli praca jest zbyt szybka - tachikardia, je´┐Żli zwolniona - bragikardia.
Podczas wysi´┐Żku praca serca si´┐Ż przyspiesza od 80 do nawet 200 uderze´┐Ż na minut´┐Ż.
Impuls o skurczu serca pochodzi z uk´┐Żadu przewodz´┐Żcego, kt´┐Żry le´┐Ży w samym sercu. G´┐Ż´┐Żwnym w´┐Żz´┐Żem, dzi´┐Żki kt´┐Żremu serce si´┐Ż kurczy jest w´┐Żze´┐Ż zatokowo - przedsionkowy, le´┐Ż´┐Żcy w przedsionku prawym. Poprzez liczne po´┐Ż´┐Żczenia, pobudzenia id´┐Ż do nast´┐Żpnego w´┐Żz´┐Ża przedsionkowo - komorowego pracuj´┐Żcego wolniej (40 uderze´┐Ż na minut´┐Ż).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  optimum
historia
token
kalkulacja planowa
przedsi´┐Żbiorstwo
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.