? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest sekurytyzacja?

Poj´┐Żcie sekurytyzacji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja sekurytyzacji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

sekurytyzacja - stanowi kolejny krok w kierunku poszukiwania nowych rozwi´┐Żza´┐Ż w sposobie finansowania. Jej rozw´┐Żj by´┐Ż mo´┐Żliwy dzi´┐Żki wcze´┐Żniejszej deregulacji i dopuszczeniu na rynki nowych typ´┐Żw papier´┐Żw warto´┐Żciowych. Wprowadzenie norm ostro´┐Żno´┐Żciowych sk´┐Żania´┐Żo banki do wi´┐Żkszego zaanga´┐Żowania si´┐Ż w po´┐Żrednictwo na rynku ni´┐Ż do udzielenia kredyt´┐Żw. Z punktu widzenia banku sekurytyzacja jest transakcj´┐Ż, w kt´┐Żrej przysz´┐Że dochody okre´┐Żlonej kategorii wierzytelno´┐Żci´┐Ż s´┐Ż grupowane i inkorporowane w papier warto´┐Żciowy. Nast´┐Żpnie papier ten jest emitowany.

Poniewa´┐Ż ryzyko kredytowe przekazywane jest na inwestor´┐Żw, ponosz´┐Ż oni ryzyko tylko cz´┐Żci aktyw´┐Żw, b´┐Żd´┐Żcych przedmiotem sekurytyzacji, a nie ryzyko emitenta. W tym celu tworzy si´┐Ż oddzieln´┐Ż jednostk´┐Ż, kt´┐Żra w bilansie po stronie aktyw´┐Żw ma wierzytelno´┐Żci zakupione od jednostek kreuj´┐Żcych te wierzytelno´┐Żci, a po stronie pasyw´┐Żw-zobowi´┐Żzania wobec posiadaczy papier´┐Żw zabezpieczonych na strumieniach got´┐Żwki z tych aktyw´┐Żw. Wp´┐Żyw rozwoju sekurytyzacji na kondycj´┐Ż sektora bankowego nie jest jednoznaczne.

Z jednej strony rozw´┐Żj techniki sekurytyzacyjnych pog´┐Ż´┐Żbi´┐Ż zjawisko dezintermediacji, tzn. wypierania bank´┐Żw z roli tradycyjnych po´┐Żrednik´┐Żw finansowych, przyjmuj´┐Żcych depozyty i udzielaj´┐Żcych kredyt´┐Żw. z drugiej strony sekurytyzacja pozwala bankom na zarz´┐Żdzanie ryzykiem kredytowym przez pozbycie si´┐Ż cz´┐Żci aktyw´┐Żw z bilansu i przeznaczenie uzyskanych ´┐Żrodk´┐Żw na rozszerzenie akcji kredytowej lub finansowanie dalszej dzia´┐Żalno´┐Żci.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  kartoteka
media
prawo administracyjne
funkcja
zwierz´┐Żta wt´┐Żrouste
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.