? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest segmentacja rynku?

Poj´┐Żcie segmentacji rynku i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja segmentacji rynku napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

segmentacja rynku - to podzia´┐Ż rynku wg okre´┐Żlonego kryterium na jednorodne grupy konsument´┐Żw (segmenty rynku), kt´┐Żre wyznaczaj´┐Ż dla przedsi´┐Żbiorstwa obszar dzia´┐Żania i stanowi´┐Ż punkt odniesienia przy formu´┐Żowaniu programu tego dzia´┐Żania. Kryteria segmentacji rynku odnosz´┐Żce si´┐Ż do konsumenta: 1) spo´┐Żeczno-ekonomiczne - doch´┐Żd, zaw´┐Żd, wykszta´┐Żcenie, miejsce zamieszkania;
2) demograficzne - wiek, p´┐Że´┐Ż, status rodzinny, narodowo´┐Ż´┐Ż;
3) psychograficzne - styl ´┐Życia, aktywno´┐Ż´┐Ż, zainteresowania, opinie. Kryteria segmentacji rynku odnosz´┐Żce si´┐Ż do produktu:
1) wzorce konsumpcji - cz´┐Żstotliwo´┐Ż´┐Ż u´┐Życia, lojalno´┐Ż´┐Ż wobec marki produktu;
2) warunki zakupu - rodzaj sklepu, czas zakupu, impuls, okazje, cz´┐Żstotliwo´┐Ż´┐Ż zakupu;
3) oferowane korzy´┐Żci - wiedza konsumenta o produkcie, postrzeganie korzy´┐Żci, predyspozycje konsument´┐Żw.

Segmentacja rynku w uj´┐Żciu logistycznym - ma dla logistyki 2 r´┐Żne, lecz ´┐Żci´┐Żle powi´┐Żzane znaczenia. W pierwszym znaczeniu chodzi o logistyczn´┐Ż segmentacj´┐Ż rynku w znaczeniu identyfikacji grup klient´┐Żw o podobnych upodobaniach i oczekiwaniach w zakresie ´┐Żwiadcze´┐Ż logistycznych. W drugim znaczeniu segmentacja odnosi si´┐Ż do wewn´┐Żtrznych organizacyjno-strukturalnych aspekt´┐Żw systemu logistyki, ujawniaj´┐Żcych si´┐Ż w postaci tworzenia w przedsi´┐Żbiorstwie sfer odpowiedzialno´┐Żci maj´┐Żcych na celu integracj´┐Ż wszystkich czynno´┐Żci zwi´┐Żzanych z danym segmentem logistycznym.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  armator
proxy
wybrze´┐Że
BHP
miasto
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.