? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest schizofrenia?

Poj´┐Żcie schizofreni i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja schizofreni napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

schizofrenia - choroba, kt´┐Żr´┐Ż zalicza si´┐Ż do psychoz endogennych. To zaburzenie natury psychicznej, kt´┐Żre objawia si´┐Ż upo´┐Żledzonym postrzeganiem rzeczywisto´┐Żci. Schorzenie to objawia si´┐Ż w postaci r´┐Żnorodnych omam´┐Żw s´┐Żuchowych oraz powstawaniem uroje´┐Ż. Mo´┐Że dochodzi´┐Ż tak´┐Że do zaburze´┐Ż w zakresie mowy oraz my´┐Żlenia. Wszystkie te dolegliwo´┐Żci sprawiaj´┐Ż, ´┐Że chora osoba nie potrafi normalnie funkcjonowa´┐Ż w spo´┐Żecze´┐Żstwie i zawsze w pewnym stopniu od niego odstaje.

Schizofrenia jest chorob´┐Ż, kt´┐Żra mo´┐Że rozwin´┐Ż´┐Ż si´┐Ż nagle, lub skrycie funkcjonowa´┐Ż przez wiele lat, nie wykazuj´┐Żc ´┐Żadnych widocznych objaw´┐Żw. W przypadku nag´┐Żego „napadu” choroby wyst´┐Żpuj´┐Ż nag´┐Że i gwa´┐Żtowne objawy. Cz´┐Żsto zachowania, kt´┐Żre w´┐Żwczas si´┐Ż pojawiaj´┐Ż, mog´┐Ż by´┐Ż zupe´┐Żnie skrajne. Chora osoba mo´┐Żna by´┐Ż jednocze´┐Żnie silnie podniecona, a przy tym- przera´┐Żona. Chorobie towarzyszy uczucie os´┐Żupienia, rozkojarzenie, omamy, oraz r´┐Żne dziwne zachowania, a nawet- pr´┐Żby samob´┐Żjcze. Je´┐Żli choroba rozwija si´┐Ż powoli, to objawy, chocia´┐Ż niekiedy podobne, ci´┐Żko zauwa´┐Ży´┐Ż od razu. Osoba chora na schizofrenie mo´┐Że przez d´┐Żu´┐Ższy czas zachowywa´┐Ż si´┐Ż zupe´┐Żnie normalnie, mo´┐Że pracowa´┐Ż i utrzymywa´┐Ż kontakty towarzyskie. Zmiany nast´┐Żpuj´┐Żce w jego psychice mog´┐Ż by´┐Ż nie zauwa´┐Żalne przez otoczenie. Natomiast chory b´┐Żdzie czu´┐Ż si´┐Ż dziwnie, jakby pochodzi´┐Ż nie z tego ´┐Żwiata. Mo´┐Że czu´┐Ż si´┐Ż niezrozumiany przez otoczenie. W´┐Żwczas dochodzi do tego, ´┐Że chory zaczyna unika´┐Ż towarzystwa, porzuca lub zaniedbuje podstawowe czynno´┐Żci ´┐Życiowe takie jak chocia´┐Żby higiena osobista czy regularne jedzenie.

Objawy schizofrenii mog´┐Ż by´┐Ż r´┐Żne. Zasadniczo jednak prawie zawsze pojawiaj´┐Ż si´┐Ż halucynacje oraz urojenia. Poza tym zachowanie osoby chorej mo´┐Żna uzna´┐Ż za dziwne i nietypowe. Poza tych u chorego mo´┐Że doj´┐Ż´┐Ż do zubo´┐Żenia mowy, niezdolno´┐Żci do okazywania podstawowych uczu´┐Ż, takich jak chocia´┐Żby rado´┐Ż´┐Ż, lub og´┐Żlnej apatii.

Je´┐Żli chodzi o leczenie, to polega ono zwykle na stosowaniu lek´┐Żw przeciwpsychotycznych. Skuteczno´┐Ż´┐Ż takiego leczenia nie jest jednak akceptowana przez wszystkich lekarzy. Niekt´┐Żrzy twierdz´┐Ż, ´┐Że lepszym wyj´┐Żciem jest leczenie za pomoc´┐Ż psychoterapii. Najlepiej jest w´┐Żwczas, gdy po´┐Ż´┐Żczy si´┐Ż oba te sposoby leczenia. Dodatkowo mo´┐Żna stosowa´┐Ż terapi´┐Ż elektrowstrz´┐Żsow´┐Ż. Jedno jest pewne- leczenie nale´┐Ży podj´┐Ż´┐Ż jak najwcze´┐Żniej. W´┐Żwczas s´┐Ż szans´┐Ż na wyleczenie pacjenta i prowadzenie przez niego ca´┐Żkiem normalnego ´┐Życia.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  wielkanoc
ekonomia
asertywno´┐Ż´┐Ż
leczenie
pedagogika spo´┐Żeczna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.