? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest rzekomob´┐Żoniaste zapalenie jelita grubego?

Poj´┐Żcie rzekomob´┐Żoniastego zapalenia jelita grubego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja rzekomob´┐Żoniastego zapalenia jelita grubego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

rzekomob´┐Żoniaste zapalenie jelita grubego - (rzjg) jest powa´┐Żn´┐Ż chorob´┐Ż, trudn´┐Ż zar´┐Żwno w diagnozowaniu, jak i w leczeniu. Rozwija si´┐Ż najcz´┐Żciej po kuracji antybiotykowej stosowanej w celu wyleczenia jakiej´┐Ż choroby. Antybiotyki stosowane w leczeniu cz´┐Żsto maj´┐Ż szerokie spektrum dzia´┐Żania, przez co niszcz´┐Ż nie tylko bakterie patogenne, ale te´┐Ż naturaln´┐Ż flor´┐Ż bakteryjn´┐Ż jelit. Powoduje to zaburzenie r´┐Żwnowagi bakteryjnej w jelitach i namna´┐Żanie si´┐Ż szczep´┐Żw bakterii, kt´┐Żre w zdrowym organizmie wyst´┐Żpuj´┐Ż w niewielkich ilo´┐Żciach. Bakteri´┐Ż, kt´┐Żrej nadmierny rozw´┐Żj kojarzony jest z powstawaniem rzekomob´┐Żoniastego zapalenia jelita grubego jest gramdodatnia, beztlenowa Clostridium difficile. Jej obecno´┐Ż´┐Ż stwierdzono w jelitach ponad 90% poddanych testom chorych na t´┐Ż chorob´┐Ż. Bakteria ta jest niezwykle oporna na leczenie, w niesprzyjaj´┐Żcych warunkach tworzy przetrwalniki, kt´┐Żre mog´┐Ż powodowa´┐Ż nawroty choroby nawet w miesi´┐Żc po zako´┐Żczeniu leczenia rzjg. Na t´┐Ż chorob´┐Ż choruj´┐Ż zar´┐Żwno dzieci jak i doro´┐Żli, cho´┐Ż u os´┐Żb starszych wyst´┐Żpuje ona cz´┐Żciej. Natomiast noworodki s´┐Ż na ni´┐Ż ca´┐Żkowicie odporne. Istniej´┐Ż pewne czynniki, kt´┐Żre zwi´┐Żkszaj´┐Ż ryzyko zachorowania na rzekomob´┐Żoniaste zapalenie jelita grubego. Choroba ta wyst´┐Żpuje cz´┐Żciej u os´┐Żb z niedro´┐Żno´┐Żci´┐Ż jelit, mocznic´┐Ż, zaka´┐Żeniami o ci´┐Żkim przebiegu, u chorych na nowotwory u kt´┐Żrych stosuje si´┐Ż chemioterapi´┐Ż.

Clostridium difficile wywarza dwa typy toksyn, A i B, w rozwoju rzekomob´┐Żoniastego zapalenia jelita grubego stwierdza si´┐Ż zawsze obecno´┐Ż´┐Ż obydwu tych toksyn w organizmie chorego. Toksyna A odpowiada za kliniczne objawy choroby, takie jak martwica kom´┐Żrek nab´┐Żonka jelit czy wydzielanie p´┐Żynu w jelitach, natomiast toksyna B powoduje tworzenie si´┐Ż b´┐Żon rzekomych oraz rozrost kolonii bakteryjnych w jelicie, kt´┐Żre stanowi´┐Ż markery zaka´┐Żenia.

Choroba objawia si´┐Ż ostrymi, skurczowymi b´┐Żlami brzucha, wysok´┐Ż gor´┐Żczk´┐Ż, og´┐Żlnym os´┐Żabieniem organizmu oraz ostr´┐Ż biegunk´┐Ż. Cz´┐Żsto w stolcu znajduje si´┐Ż krew i ´┐Żluz. Silna, wodnista biegunka nierzadko prowadzi do odwodnienia i konieczne jest leczenie szpitalne.

Rzjg jest trudne w diagnozowaniu, poniewa´┐Ż objawy jakie mu towarzysz´┐Ż wyst´┐Żpuj´┐Ż tak´┐Że w przebiegu wielu innych chor´┐Żb, jak chocia´┐Żby choroba niedokrwienna jelit, choroby paso´┐Żytnicze, salmonelloza. W celu zidentyfikowania choroby wykonuje si´┐Ż posiew z ka´┐Żu na obecno´┐Ż´┐Ż Clostridium difficile oraz test na wykrycie toksyn produkowanych przez bakteri´┐Ż. Przeprowadza si´┐Ż tak´┐Że badanie endoskopowe jelita grubego. W badaniu endoskopem widoczne s´┐Ż bia´┐Żo - ´┐Ż´┐Żte b´┐Żony rzekome, kt´┐Żre pokrywaj´┐Ż ca´┐Ż´┐Ż powierzchni´┐Ż ´┐Żcian jelita. Podczas tego badania wykonuje si´┐Ż najcz´┐Żciej biopsj´┐Ż jelita, gdy´┐Ż badanie pobranego fragmentu znacznie u´┐Żatwia postawienie prawid´┐Żowej diagnozy.

Leczenie rzekomob´┐Żoniastego zapalenia jelita grubego rozpocz´┐Ż´┐Ż nale´┐Ży od zaprzestania przyjmowania antybiotyku po kt´┐Żrym nast´┐Żpi´┐Ż atak choroby. Poza tym wa´┐Żne jest aby nie dopu´┐Żci´┐Ż do odwodnienia, a wi´┐Żc nale´┐Ży uzupe´┐Żnia´┐Ż p´┐Żyny i elektrolity. W celu ograniczenia liczebno´┐Żci Clostridium difficile stosuje si´┐Ż ukierunkowan´┐Ż kuracj´┐Ż antybiotykow´┐Ż. Uzupe´┐Żniaj´┐Żco stosuje si´┐Ż du´┐Że dawki probiotyk´┐Żw oraz leki dezaktywuj´┐Żce toksyny wydzielane przez bakterie. Antybiotyk oraz p´┐Żyny z elektrolitami podaje si´┐Ż do´┐Żylnie, niekiedy t´┐Ż drog´┐Ż dostarcza si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż sk´┐Żadniki pokarmowe. Niekiedy choroba mo´┐Że prowadzi´┐Ż do powik´┐Ża´┐Ż, takich jak perforacja jelita czy ostre rozd´┐Żcie okr´┐Żnicy, niezb´┐Żdna jest wtedy interwencja chirurgiczna.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  konglomerat
eksporter
private banking
scena
psychologia spo´┐Żeczna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.