? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest rzadko��?

Poj�cie rzadko�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja rzadko�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

rzadko�� - jest poj�ciem g��wnie wyst�puj�cym w ekonomii. Okre�la ono ilo�� produktu, towaru lub innego dobra w stosunku do bardzo du�ego zapotrzebowania na nie. Inaczej m�wi�c rzadko�� jest to nieograniczone zapotrzebowanie w stosunku do ograniczonych zasob�w.

Poj�cie rzadko�ci ma wp�yw na podzia� zasob�w na zasoby rzadkie i zasoby wolne. Pod poj�ciem zasob�w wolnych nale�y rozumie� te dobra, kt�re s� nieograniczone. Zasoby rzadkie to te, kt�rych ilo�� jest ograniczona w stosunku do zapotrzebowania na nie. Za zasoby rzadkie uwa�ane s� wszystkie dobra powsta�e w wyniku dzia�alno�ci ludzkiej, a tak�e niekt�re dobra pierwotne ,na kt�re nie ma wp�ywu dzia�alno�� cz�owieka lub dzia�alno�� ta sprzyja ich ograniczeniu. Wyst�powanie zasob�w rzadkich zmusza do dokonywania wyboru pomi�dzy innymi dobrami w celu zaspokojenia potrzeby. Wybory innych zasob�w nie zaspakaja jednak potrzeby w ca�o�ci. Powoduje to konkurencyjno�� potrzeb poniewa� zaspokojenie jednej powoduje rezygnacj� z zaspokojenia pozosta�ej potrzeby w cz�ci lub w ca�o�ci. Konkurencyjno�� potrzeb prowadzi do racjonalnej gospodarki dost�pnymi zasobami w przypadku ich ograniczonej ilo�ci.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  t�cz�wka
choroby jelita cienkiego
zbiegowisko
kr�gos�up
katar
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.